EPN

ARK1520 Jus i dokumentasjonsforvaltningen Emneplan

Engelsk emnenavn
Administrative and documentation law
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i de rettsområdene som er mest nærliggende for arkiv- og dokumentasjonsforvaltningsprofesjonen i Norge. Det gir også en innføring i grunnleggende rettskildelære og metode. Emnet har et særlig fokus på arkiv-, forvaltnings- og offentlighetslovverk, og arkivenes rolle i en transparent og forsvarlig forvaltning.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • kjennskap til rettskilder og juridisk metode
  • god oversikt over arkivloven med forskrifter
  • god oversikt over offentlighetsloven og allmennhetens rett til innsyn
  • grunnleggende kjennskap til forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Ferdigheter

  • innrette eget arbeid i samsvar med grunnleggende arkivrettslige plikter
  • ta stilling til enkle innsynsforespørsler i tråd med hovedreglene

Generell kompetanse

  • forstår forventninger til og begrensninger i profesjonsutøveres rettsanvendelse
  • kan ta stilling til når det er nødvendig eller hensiktsmessig å overlate konkrete problemstillinger i eget arbeidet til en profesjonell jurist

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner og øvingsoppgaver

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene leverer minst én skriftlig oppgave til vurdering, mellom 15.000 og 20.000 tegn.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for å få adgang til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Studentene har tilbud om å levere én ekstra frivillig oppgave til vurdering.

Vurdering og eksamen

En skriftlig, individuell 4-timers skoleeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Lovsamling, utskrift eller særtrykk av lover, uten håndskrevne kommentarer. Tekster som er særskilt relevant for eksamensoppgaven vil bli gjort tilgjengelig for studentene på eksamensdagen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.