EPN-V2

ARK1510 Administrasjon og dokumentasjonspraksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Administration and documentation practices
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet behandler det administrative arbeidets utvikling og de fenomener og prosesser som er gjenstand for dokumentasjon. Det legger vekt på den forvaltningsmessige, organisatoriske og informasjonsteknologiske utviklingen de seneste 150 årene og dens påvirkning på dokumentasjonspraksis. Emnet har særlig fokus på nåtidens norske administrasjon, forvaltningssystem og organisasjonsprinsipper.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om dokumentasjonens rolle og funksjon i et historisk perspektiv
  • har grunnleggende kjennskap til forholdet mellom organisasjonsformer og dokumentasjonsflyt
  • har kunnskap om informasjonsteknologiens utvikling og forskjellige perspektiver på dens virkninger
  • har god kunnskap om norsk forvaltningspraksis

Ferdigheter

Studenten

  • kan redegjøre for dokumentasjonens formål og funksjon i dag og i et historisk perspektiv
  • kan analysere og beskrive grunnleggende dokumentasjonsformer og de sammenhengene de har oppstått i
  • kan diskutere dagens administrative praksis og de utfordringer teknologiutviklingen innebærer

Generell kompetanse

Studenten

  • kan reflektere kritisk over utviklingen av informasjonsteknologi, organisasjon og arbeidsprosesser
  • kan reflektere over hvordan teknologisk innovasjon og forvaltningens samfunnsoppdrag kan påvirke dokumentasjonspraksis

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner, selvstudium, studiebesøk og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • en poster om et oppgitt tema i tilknytning til emnets innhold. Posteren skal presenteres muntllig, ca. 15 minutter, for medstudenter og lærere i plenum. Arbeidskravet gjennomføres som en gruppeoppgave i grupper på 3-5 deltakere.

Arbeidskrav kommenteres skriftlig eller muntlig av faglærer og skal være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist, før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Studentenes læringsutbytte vil bli vurdert ved en skriftlig, individuell semesteroppgave på 6-8 sider (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg) om et oppgitt tema. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Anneli Sundqvist