EPN-V2

ARK1500 Introduksjon til arkivvitenskap Emneplan

Engelsk emnenavn
An introduction to archival science
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet presenteres og diskuteres arkivvitenskap som selvstendig fagområde. Emnet gir en introduksjon til arkivfaglig teori og metode, fagets historiske utvikling, og presenterer sentrale begreper, faglige diskusjonstema og viktige utfordringer i samtid og framtid. Emnet gir en innføring i arkivarers arbeidsområder, samt hvordan arkiv- og dokumentasjonsforvaltning er organisert i dagens samfunn.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har god forståelse av arkivenes betydning som administrativ dokumentasjon, grunnlag for innsyn i forvaltningen, rettslig dokumentasjon og kilder for kunnskap om fortida
 • har god kunnskap om det norske arkivlandskapets organisering
 • har grunnleggende forståelse av sentrale arkivfaglige begreper
 • har oversikt over milepæler i den arkivteoretiske utviklingen
 • har grunnleggende kjennskap til fagetiske utfordringer

Ferdigheter

Studenten

 • kan redegjøre for, og diskutere sentrale arkivteoretiske begreper
 • kan analysere arkivenes betydning i det norske samfunnet
 • kan redegjøre for hvordan samfunnsmessige maktforhold kan påvirke arkivene
 • kan reflektere rundt arkivfagets rolle og oppgaver

Generell kompetanse

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om kravene til akademisk forfatterskap

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, ekskursjoner, studentpresentasjoner, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • en skriftlig oppgave over et oppgitt tema. Arbeidskravet leveres individuelt eller av grupper på inntil 3-5 personer. Omfang for individuelle besvarelser er ca. 5 sider/11 500 tegn inkludert mellomrom. Omfang for gruppeoppgaver er én side ekstra per medforfatter. (Dvs. to gruppemedlemmer 6 sider, tre gruppemedlemmer 7 sider osv.)

Arbeidskrav kommenteres skriftlig eller muntlig av faglærer og skal være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal studenten(e) få anledning til å levere en forbedret versjon en gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Studentens læringsutbytte vil bli vurdert ved en individuell, skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Besvarelsen skal ha en ramme på 5-7 sider/11500-16100 tegn inkludert mellomrom (eksklusive litteraturliste og eventuelt forside, innholdsfortegnelse, vedlegg). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Leiv Bjelland