EPN

ARK1500 Introduksjon til arkivvitenskap Emneplan

Engelsk emnenavn
An introduction to archival science
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet presenteres og diskuteres arkivvitenskap som selvstendig fagområde. Emnet gir en introduksjon til arkivfaglig teori og metode, fagets historiske utvikling, og presenterer sentrale begreper, faglige diskusjonstema og viktige utfordringer i samtid og framtid. Emnet gir en innføring i arkivarers arbeidsområder, samt hvordan arkiv- og dokumentasjonsforvaltning er organisert i dagens samfunn.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • god forståelse av arkivenes betydning som administrativ dokumentasjon, grunnlag for innsyn i forvaltningen, rettslig dokumentasjon og kilder for kunnskap om fortida
  • god kunnskap om det norske arkivlandskapets organisering
  • grunnleggende forståelse av sentrale arkivfaglige begreper
  • oversikt over milepæler i den arkivteoretiske utviklingen
  • grunnleggende kjennskap til fagetiske utfordringer

Ferdigheter

  • kunne redegjøre for, og diskutere sentrale arkivteoretiske begreper
  • kunne analysere arkivenes betydning i det norske samfunnet
  • kunne redegjøre for hvordan samfunnsmessige maktforhold kan påvirke arkivene
  • kunne reflektere rundt arkivfagets rolle og oppgaver

Generell kompetanse

  • grunnleggende kunnskap om kravene til akademisk forfatterskap

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, ekskursjoner, studentpresentasjoner, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

En skriftlig oppgave over et oppgitt tema.

Arbeidskravet leveres individuelt eller av grupper på inntil 3-5 personer.

Omfang for individuelle besvarelser er ca. 12.500 tegn (ca. 5 sider) ekskl. mellomrom. Omfang for gruppeoppgaver er om lag 2.500 tegn (ca. én side) ekstra per medforfatter. (Altså: To gruppemedlemmer: ca. 15.000 tegn, tre gruppemedlemmer: ca. 17.500 tegn, osv.)

Utkast til oppgave skal legges fram for faglærer for kommentar, før den endelige versjonen leveres.

Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal studenten(e) få anledning til å levere en ny versjon.

Arbeidskrav kommenteres skriftlig eller muntlig av faglærer og skal være gjennomført og godkjent innen fastlagt tid før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Studentens læringsutbytte vil bli vurdert ved en skriftlig, individuell 4-timers skoleeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.