Emneplan forARK1400 Digital arkivdanning og -bevaring I

Innledning

Emnet kombinerer teori og praksis for å bygge opp en helhetlig forståelse av elektronisk arkivdanning. Det tar for seg sammenhengene mellom nyere arkivteori og elektronisk arkivdanning med spesiell vekt på Noark-standarden. Det legger vekt på datamodellering og hvordan databaser brukes under arkivdanning.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har god forståelse av arkiv- og dokumentbegrepet i en digital kontekst.
 • har grunnleggende kunnskap om databaseteori og datamodellering.
 • har god kunnskap om oppbygging og funksjoner i NOARK 5.
 • har god kjennskap til hvordan den teknologiske utviklingen påvirker vilkårene for digital arkivdanning og -bevaring.
 • har kjennskap til hvordan datakvalitet kan brukes i arkivsammenheng.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sentrale teoretiske og metodologiske problemstillinger og begreper knyttet til danning og bevaring av elektroniske arkiver
 • kan strukturere enkle datamodeller og databaser og utføre enkle spørringer mot en database
 • kan anvende relevante nasjonale/internasjonale IKT- og arkivstandarder
 • kan utforme strategier for måling av kvaliteten til elektronisk materiale

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal levere to arbeidskrav:

 1. En praktisk gruppeoppgave om et oppgitt emne. Omfang 5-7 sider.
 2. En praktisk individuell oppgave om et oppgitt emne. Omfang 1-2 sider.

Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal studenten få anledning til å levere én ny versjon. Arbeidskrav skal være gjennomført innen fastlagt tid, og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Studentenes læringsutbytte vil bli vurdert ved en skriftlig mappe med et omfang på 20-28 sider (46.000 - 64.000 tegn inkludert mellomrom).

Kandidater som ikke består eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen. En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av mappen til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene.

Et uttrekk på 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver.

Emneansvarlig

Thomas Sødring

Om emnet

Engelsk emnenavn
Digital Recordkeeping and Preservation I
Studieprogram
Høst: Årsstudium i arkivvitenskap / Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Årsstudium i arkivvitenskap / Bachelorstudium i arkivvitenskap
Emnehistorikk