Emneplan forARK1101 Arkivdanning og arkivsystem

Innledning

Emnet kombinerer teori og praksis for å utvikle en god forståelse for funksjonelle krav, prinsipper og prosedyrer i arkivdanning, og gir en bred innføring i arkivvitenskaplig teori og metode og internasjonale og nasjonale standarder for arbeidsfeltet.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har gode kunnskaper om de arkivteoretiske forutsetningene for arkivdanning
 • har kjennskap til funksjonsanalyse som verktøy i arkivdanningen
 • har gode kunnskaper om ISO 15489
 • har grunnleggende forståelse av Noark-standardens oppbygning og funksjoner
 • har god kjennskap til funksjoner i elektroniske sak-/arkivsystemer
 • har gode kunnskaper om utfordringene ved bevaring av elektroniske arkiver
 • har kunnskaper om utarbeiding av presentasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte prinsippene bak bruk av elektroniske sak-/arkivsystem som verktøy i arkivdanningen
 • kan bruke arkivfaglig teori og metode til å analysere arkivdanningsprosesser
 • kan gjennomføre en enkel funksjonsanalyse
 • kan analysere og forklare utfordringer knyttet til elektronisk arkivdanning og bevaring
 • kan diskutere og problematisere forutsetningene for ISO 15489
 • kan lage og framføre en presentasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal levere to obligatoriske arbeidskrav:

 1. En gruppeoppgave. Studentene blir delt i grupper på fem som skal lage en presentasjon om et oppgitt tema i tilknytning til et elektronisk sak-/arkivsystem. Presentasjonen skal legges fram for medstudenter og lærere i plenum.
 2. En individuell oppgave om et oppgitt emne. Teksten skal være på 12.500 til 17.500 tegn inkludert mellomrom (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg). Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal studenten få anledning til å levere en ny versjon.

Arbeidskrav skal være gjennomført og godkjente av faglærer innen fastlagt tid før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Studentens læringsutbytte vil bli vurdert ved en skriftlig, individuell sekstimers eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene. Et uttrekk på 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver.

Kandidater som ikke består eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen.

Emneansvarlig

Lars-Erik Hansen

Om emnet

Engelsk emnenavn
Records Management and Recordkeeping Systems
Studieprogram
Høst: Årsstudium i arkivvitenskap / Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Årsstudium i arkivvitenskap / Bachelorstudium i arkivvitenskap
Emnehistorikk