EPN-V2

ARBIB2000 Personvern og juss i informasjonssamfunnet Emneplan

Engelsk emnenavn
Privacy and Information Society Law
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir et overblikk over sentrale informasjonsrettslige temaer som personvern, offentlighetsprinsippet og opphavsrett, og bevaring bruk og formidling av informasjonsressurser som kulturarv. Emnet kombinerer oversikt over norsk rett på området med europeisk og internasjonal lovgivning som har betydning for den norske rettstilstanden.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Vurderingsinnhold: Læringsutbyttene.

Vurderingsform: Prosjektoppgave i gruppe på to til fire studenter.

Omfang: Inntil 8000 ord. Prosjektarbeidet strekker seg gjennom hele semesteret.

Den samme vurderingsformen anvendes ved ny/utsatt eksamen.

Tidspunkt: Slutten av 2. semester.

Hvis prosjektoppgaven vurderes til F, kan studentene levere omarbeidet versjon av oppgaven én gang.

Læringsutbytte

Alle

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner og øvingsoppgaver

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • Ett individuelt skriftlig arbeidskrav. Arbeidskravet skal bevisstgjøre studentene om de bakenforliggende hensynene som lovgivningen innen emnet dreier seg om. Arbeidskravets tema vil være knyttet til et av de overordnede hensynene i emnet, personvern, ytringsfrihet eller offentlighetsprinsippet. Omfang 3-6 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Arbeidskravet er obligatorisk, og må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist

Vurdering og eksamen

En ekstern og en intern sensor vurderer minimum 20 prosent av studentene. De øvrige vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Hjelpemidler ved eksamen

Lovdata Pro (eksamensmodus) vil være tilgjengelig under skoleeksamen.

Det er i tillegg tillatt å ta med lovsamling, utskrift eller særtrykk av lover, uten håndskrevne kommentarer. Håndskrevne henvisninger som gjelder nøytrale referanser til paragrafer, lover og dommer er tillatt (eksempel «se § 2»).

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Herbjørn Andresen