EPN-V2

ARBIB1000 Informasjonssøk og kildekritikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Information search and information evaluation
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Vi omgis av enorme mengder informasjon som vi ofte eksponeres for gjennom algoritmestyrte plattformer, kunstig intelligens og infrastrukturer som opererer utenfor vår kontroll. Evnen til selvstendig og kritisk forståelse av forholdet mellom informasjon, fakta og kilder på den ene siden og en helhetlig kultur- og samfunnsforståelse er viktigere enn noensinne. Ferdigheter i å finne frem til, vurdere og formidle det som er relevant og troverdig har derfor fått en fornyet samfunnsmessig aktualitet. Gjennom emnet tilegner kandidatene seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som setter dem i stand til å navigere og håndtere dette informasjonslandskapet. Det innebærer å kunne vurdere søkeresultatet på en kritisk måte, men også å kunne søke og finne fram til relevant og troverdig informasjon og kunnskap. Emnet diskuterer kildekritikk fra ulike perspektiv, som opprinnelsen i historiefaget, forståelse av kildekritikk som interessekamp, referansetradisjoner innenfor vitenskapelig publisering og kritisk tekstlesing. Samtidige utfordringer knyttet til desinformasjon, feilinformasjon, falske nyheter og algoritmenes potensielle slagsider vektlegges. 

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har gode kunnskaper om kildekritikkens faglige tradisjoner og utvikling i en digital kontekst
 • har kjennskap til relevante kildekritiske metoder og verktøy 
 • har kjennskap til bruk av ulike typer informasjonssystemer, for eksempel bibliografiske databaser
 • har innsikt i hvordan søkemotorer, ulike typer algoritmer og kunstig intelligens påvirker kildeutvalg og brukereksponering   
 • har grunnleggende innsikt i hvordan informasjonssøk og kildekritikk relaterer til sentrale begreper som relevans, troverdighet og desinformasjon 

Ferdigheter

Studenten

 • har grunnleggende ferdigheter i søketeknologi, søkestrategi og søketeknikker 
 • kan vurdere et søkeresultat i forhold til informasjonsbehovet 
 • kan kritisk evaluere kilder, både de man oppsøker og kilder til informasjon man ellers blir eksponert for
 • kan anvende ulike typer søkesystemer på en effektiv og hensiktsmessig måte 

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan samhandle med andre studenter om et faglig arbeid 
 • kan vurdere forholdet mellom informasjon, avsenderens agenda og en helhetlig samfunnsforståelse 
 • Kan evaluere kilder og har forståelse for etiske aspekter ved kildebruk 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger og seminarer. Studentene tilegner seg stoffet ved selvstudium og oppgaveløsing.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Deltakelse på to obligatoriske seminarer. Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for å få adgang til eksamen.
 • Arbeidskrav 2: En skriftlig gruppeinnlevering knyttet til Informasjonssøk og kildekritikk (7.000-9.500 tegn inklusive mellomrom). Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.