EPN

ARB Arbeidsrett Emneplan

Engelsk emnenavn
Labour Law
Studieprogram
Personalledelse for helse- og sosialsektoren
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter rettigheter og plikter som gjelder i arbeidslivet, spesielt rettsreglene som gjelder for ansatte i kommunesektoren. Både rettsforholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver og rettsforholdet mellom arbeidslivets organisasjoner inngår i emnet. I Arbeidsrett vektlegges anvendelse av juridisk metode.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

  • bred kunnskap om den individuelle arbeidsretten som omfatter regler om ansettelse, diskriminering, styringsrett, medbestemmelse, arbeidstid, ferie, krav til arbeidsmiljøet, oppsigelse og avskjed.
  • innsikt i den kollektive arbeidsretten som omfatter organisasjonsrett, tariffavtalens virkning, rettstvister og interessetvister

Ferdigheter

Studenten kan:

  • identifisere og formulere arbeidsrettslige problemstillinger
  • ta standpunkt til konkrete, praktiske arbeidsrettspørsmål ut fra en metodisk tilnærming 

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • anvende juridisk metode

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning i emnet baseres på forelesninger og oppgaveløsning. I tillegg må studentene sette av tid til selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 5 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Ukommenterte lovtekster, forskrifter og tariffavtaler.

Vurderingsuttrykk

Bestått - Ikke bestått

Sensorordning

Intern og ekstern sensor benyttes til alle besvarelser