EPN

ADSE3200 Visualisering Emneplan

Engelsk emnenavn
Visualization
Studieprogram
Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag – matematisk modellering og datavitenskap / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt i hvordan man bruker visualisering av data for å presentere informasjon, f.eks. statistikk, på en mer forståelig måte. Studentene vil lære å bruke forskjellige metoder for å bearbeide data, slik at de blir lettere å jobbe med.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • terminologi og begreper som brukes innenfor feltet visualisering
 • historien bak fagfeltet
 • grunnleggende persepsjonsteori
 • gjøre rede for forskjellige typer informasjon og hva slags visualiseringsteknikker som er hensiktsmessig
 • forklare hvordan store mengder data lettere kan forstås ved hjelp av visualisering
 • forklare typiske begrensninger innen visualisering av komplekse datasett
 • forklare hva slags metoder som kan benyttes for å visualisere forskjellige typer data

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere egenskapene til et datasett og bestemme hva slags visualiseringsmetode som vil være mest hensiktsmessig
 • evaluere hvorvidt et datasett kan forstås bedre ved hjelp av visualisering, og hva slags metode(r) som vil gi best resultat
 • bruke konkrete verktøy til å lage visualiseringer
 • anvende visualisering som et verktøy

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bruke visualisering som virkemiddel til å forstå og formidle komplekse sammenhenger

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, workshops og øvingstimer. Studentene jobber selvstendig i grupper (maks 3 personer) og individuelt med konkrete problemstillinger innen visualisering.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • To gruppeinnleveringer (maks 3 personer, skriftlig innlevering på 3000-5000 ord)

 • Individuelt refleksjonsnotat (skriftlig innlevering på 700-800 ord)

Mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter. Begge delene i mappen må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.