EPN

ØASØK3400 Makroøkonomisk politikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Macroeconomic policy
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

I makroøkonomi prøver man å forstå hvordan aggregerte økonomiske variabler som inflasjon, arbeidsledighet, inntekt og produksjon henger sammen, og hvorfor disse varierer. I dette emnet lærer studentene hvordan økonomisk politikk som penge- og finanspolitikk kan påvirke makroøkonomien. Emnet bygger på Makroøkonomi 1.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • modeller som kan brukes for å analysere økonomisk politikk
 • hvordan konjunkturer oppstår, og hvordan de kan motvirkes gjennom politikk
 • hvordan institusjoner kan påvirke politikk
 • åpen økonomi, pengeunioner

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjøre rede for viktige sammenhenger mellom makroøkonomiske variabler
 • bruke modeller for å analysere makroøkonomiske spørsmål
 • analysere hvordan makroøkonomisk politikk kan påvirke de økonomiske variabler som aktiviteten og inflasjon
 • vurdere den aktuelle økonomiske politikken

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kommunisere om makroøkonomiske problemstillinger, analyser og konklusjoner av penge- og finanspolitikk både med spesialister og allmennheten
 • anvende kunnskap for å bidra til å stabilisere konjunktursvingninger

Arbeids- og undervisningsformer

Plenumsforelesninger.

Undervisningen samkjøres med ØASØK4000.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatoriske aktiviteter

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Tillatte hjelpemidler er:

 • Kalkulator (se programplan for regler som gjelder bruk av kalkulator)
 • Én ordbok (enten morsmål-engelsk/engelsk-morsmål eller engelsk-engelsk)

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Fredrik Wulfsberg