EPN

ØASØK3300 Offentlig økonomi Emneplan

Engelsk emnenavn
Public economics
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk.
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet offentlig økonomi har hovedfokus på hvordan det offentlige kan bidra til en samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk, og på behovet for offentlige inngrep ved markedssvikt. Emnet omhandler også fordelingspolitikk med vekt på den norske modellen. Velferdsøkonomi og avveiing mellom rettferdighet og effektivitet, samt forholdet mellom privat og offentlig sektor står sentralt både når det gjelder styring og fordeling av økonomiske ressurser. Emnet legger vekt på å analysere effekter av økonomisk politikk på ressursutnyttelse og inntektsfordeling.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

  • frikonkurranse, markedssvikt, samfunnsøkonomisk lønnsomhet og de viktigste begrunnelsene for offentlige inngrep i økonomien
  • betydningen av virkemidler som skatter, subsidier og avgifter på fordeling og effektiv ressursbruk
  • kunnskap om økonomisk fordeling og ulikhet med vekt på den norske modellen

Ferdigheter

Studenten kan

  • analysere eksisterende teorier og gjøre bruk av økonomiske modeller for å forstå aktuelle økonomiske problemstillinger
  • vurdere effektivitets- og fordelingseffekter av økonomisk politikk 2
  • forstå når det offentlige bør gripe inn i økonomien og kjenne gode måter å gripe inn på

Generell kompetanse

Studenten kan

  • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor samfunnsøkonomisk styring både med spesialister og allmennheten
  • anvende kunnskap for å bidra til en optimal ressursforvaltning med vekt på fordeling og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Det legges stor vekt på egeninnsats fra studentene, med fokus på oppgaveskriving.

Undervisningen samkjøres med OAS4100. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatoriske aktiviteter

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.