Emneplan forØARR4300 Offentlig regnskap

Innledning

Emnet gir en innføring i regnskap- og budsjettbestemmelser for kommuner og staten.

Anbefalte forkunnskaper

Introduksjon til regnskap, foretaksrett og revisjon

Forkunnskapskrav

Emnet har ingen forkunnskapskrav, men se anbefalte forkunnskaper.

Læringsutbytte

Kunnskap

For kommuner og fylkeskommuner har studenten god kunnskap om

 • sentrale bestemmelser i kommuneloven og i forskrifter som regulerer utarbeidelse av budsjett og årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner

 • kommunale regnskapsprinsipper, herunder arbeidskapital i et kommunalt regnskap

 • driftsregnskap og investeringsregnskap

 • fond som brukes i et kommunalt regnskap og hvilke formål de har

 • regler for avslutning av et kommunalt regnskap, herunder reglene om strykninger

 • analyse av kommunale regnskaper

For statlig sektor har studenten god kunnskap om

 • ulike typer av virksomheter som hører inn under begrepet staten

 • sentrale budsjettbestemmelser, herunder statsbudsjettet, bevilgningsreglementet og fullmakter

 • sentrale regnskapsbestemmelsene, herunder statsregnskapet, periodisert regnskap og økonomiregelverket

 • statlige regnskapsprinsipper, herunder kontantprinsippet og periodiseringsprinsippet i statlig regnskap

 • statlig kontantregnskap og periodisert statlig virksomhetsregnskap

 • analyse av statlige regnskaper

Ferdigheter

Studentene kan

 • føre transaksjoner og avslutte et kommuneregnskap

 • føre transaksjoner og avslutte et statlig virksomhetsregnskap

 • koble regnskapsdata opp mot tildelte bevilgninger og beregne overføringer til neste år

 • analysere et kommunalt og statlig regnskap

Generell kompetanse

Studenten har innsikt i regnskapsregler som gjelder for offentlige virksomheter og kan gjøre rede for på hvilken måte de atskiller seg fra reglene i privat sektor

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesningene fokuserer på teori, praksis og oppgavegjennomgang. I tillegg legges det opp til individuell og gruppebasert løsning av oppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er ett arbeidskrav på inntil 10 sider som skal løses i grupper med 2-3 personer. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne levere eksamen i form av individuell prosjektoppgave. Ved ikke godkjent arbeidskrav er det anledning til å forsøke en gang til. Emneansvarlig opplyser om innleveringsfrister.

Vurdering og eksamen

Studentene skal skrive en individuell prosjektoppgave. Omfanget er 12-15 sider eksklusiv forside, litteraturliste og vedlegg, Times New Roman 12 pkt., 1 ½ linjeavstand og 2,5 cm venstre marg.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Opptakskrav

Emnet er rettet mot studenter som ønsker en innføring i offentlig regnskap på masternivå.

Opptakskrav til emnet er de samme som for opptak til Master i økonomi og administrasjon.

Emneansvarlig

Marie Viken

Om emnet

Engelsk emnenavn
Public accounting
Studieprogram
Høst: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Emnehistorikk