Emneplan forØARR4200 Skatterett

Innledning

Emnet skal gi studenten kunnskap om skatte- og avgiftssystemet knyttet til næringsvirksomhet og selskaper, herunder beregningen av skatt og avgift. Det skal videre gi studenten kunnskap om hvordan økonomisk virksomhet kan være tilrettelagt, organisert og utøvet innenfor ulike rettslige rammer, med hovedvekt på aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

Anbefalte forkunnskaper

Introduksjon til regnskap, foretaksrett og revisjon.

Forkunnskapskrav

Emnet har ingen forkunnskapskrav, men se anbefalte forkunnskaper.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • skal ha god kunnskap om de viktigste skatte- og avgiftsreglene knyttet til næringsvirksomhet og selskaper med hovedvekt på aksjeselskaper
 • skal kunne forklare hovedtrekkene i fastsetting av skattepliktig inntekt og formue og beregning av skatt for eiere/personlige næringsdrivende og selskaper, herunder fradragsrett, aktiveringsplikt, realisasjon av blant annet driftsmidler og finansielle eiendeler, eiernes uttak av verdier, likvidasjon og reglene om begrensning av rentefradrag
 • skal ha god kunnskap om forholdet til utenlandsk foretak og investeringer i utlandet, og reglene for å unngå internasjonal dobbeltbeskatning
 • skal ha god kunnskap om merverdiavgiftsreglene knyttet til omsetning av varer og tjenester, herunder skillet mellom unntak og fritak fra avgiftsplikt, om fradragsrett for merverdiavgift, samt justering av merverdiavgift for fast eiendom, uttak, import og registrering.
 • skal ha god kunnskap om reglene for skattefastsettelse og skattebetaling

 

Ferdigheter  

Studenten

 • kan bruke gjeldende regler for å avgjøre hva som er skattepliktige inntekter og fradrag i næring og tidfesting av disse, herunder
 • kan samordne skatte- og finansregnskap for aksjeselskaper
 • kan beregne skatt for aksjeselskaper og for eiere, herunder for aksjonærer (aksjonærmodellen), deltakere i ANS (deltakermodellen) og personlige næringsdrivende (foretaksmodellen)
 • kan vurdere skattemessige konsekvenser av endring eller avvikling av virksomhet
 • kan vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold
 • kan ta stilling til merverdiavgiftsmessig behandling av alminnelige transaksjoner

 

Generell kompetanse  

Studenten

 • kan tilegne seg ny kunnskap innen skatte- og avgiftsrett og kunnskap om andre rettsområder som har betydning for regnskap og revisjonsarbeid
 • kan analysere rettsspørsmål med økonomisk relevans på en selvstendig måte
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner, klienter og oppdragsgivere og bidra til å utvikle god praksis
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • kan se emnet i et samfunnsmessig perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet undervises i plenumsforelesninger og ved at studentene arbeider med og diskuterer ulike oppgaver i grupper og i plenum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

En obligatorisk gruppeoppgave med skriftlig innlevering 2-5 sider/presentasjon på inntil 10 minutter. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, får studentene anledning til å levere en forbedret oppgave/presentasjon én gang. Faglærer informerer om innleveringsfrist/tid.

Vurdering og eksamen

Fem timer skriftlig skoleeksamen i slutten av semesteret.

Hjelpemidler ved eksamen

Trykt lovsamling/elektronisk tilgang til database

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Emneansvarlig

Erik Friis Fæhn

Om emnet

Engelsk emnenavn
Fiscal law
Studieprogram
Høst: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Emnehistorikk