Emneplan forØAMET4000 Statistiske metoder

Innledning

Emnet gir inngående kjennskap til sentrale kvantitative analysemetoder innen økonomi og samfunnsvitenskap. Gjennom en serie med øvinger oppøver studentene ferdigheter i praktisk analyse av kvantitative data. Emnet bygger på kurs i samfunnsvitenskapelig metode på bachelornivå, samt grunnkurs i statistisk metode. Kjennskap til grunnleggende statistiske analyser med regneark (som Excel) eller statistikkprogrammer (som SPSS) er en fordel. Emnet er et obligatorisk fellesemne som det anbefales å ta i første semester av studiet.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kjennskap til relevante analysemetoder innen økonomi og samfunnsfag
 • innsikt i bruken av kvantitative data i akademisk arbeid og i arbeidslivet
 • forståelse av hvordan modeller brukes i samfunnsvitenskapene
 • forståelse av betydningen av problemstilling, kontekst og data for metodevalg

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere kvantitative data med relevante teknikker for å besvare forskningsspørsmål
 • knytte problemstilling, kontekst og data til metodevalg
 • planlegge egne kvantitative undersøkelser og vurdere andres resultater

Generell kompetanse

Studenten kan

 • vurdere relevante problemstillinger knyttet til kvantitativ forskningsmetode
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i innhenting og analyse av aktuelle datakilder
 • tolke og formidle resultater fra kvantitative empiriske undersøkelser
 • kommunisere om kvantitative problemstillinger med spesialister og til allmennheten

Innhold

Forskningsprosessen:

 • ­   Bruk av modeller.
 • ­   Validitetsformer, kausalitet.
 • ­   Rapportering og presentasjon.

Om kvantitative data:

 • ­   Ulike datakilder: eksperiment, survey, naturlige data og registerdata.
 • ­   Multi-item mål (sammensatte mål): indekser og skalaer.

Analyse:

 • ­   Multippel lineær regresjonsanalyse.
 • ­   Logistisk regresjon.
 • ­   Faktoranalyse.
 • ­   Reliabilitetsanalyse.
 •    Bruk av statistikkprogrammer.

Lineær regresjonsanalyse:

 • Utledning av estimatorer.
 • Tolkning av estimater, statistisk usikkerhet.
 • Forutsetninger.
  • Forventningsrette og effektive estimatorer.
  • Gauss-Markov-forusetningene.
  • Testing av forutsetninger.
  • Strategier for håndtering av brudd på forutsetninger.
 • Modellbyggingsverktøy.
  • Transformasjoner av variabler, ikke-linearitet.
  • Dummyvariabler.
  • Interaksjonsanalyser.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli brukt varierte undervisningsformer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger, diskusjoner i klassen og praktiske øvinger på PC.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Fem innleveringer i grupper med inntil fem deltakere. Det totale antall sider for alle innleveringene skal ikke overstige 20 sider. Alle innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet. Dersom innleveringene ikke blir godkjent, gis det mulighet for å levere ny eller forbedret versjon én gang. Faglærer gir informasjon om frister for innlevering.

Vurdering og eksamen

Skoleeksamen på fire timer holdes i slutten av semesteret.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator (se eget reglement).

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Om emnet

Engelsk emnenavn
Applied Statistical Methods
Studieprogram
Høst: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Emnehistorikk