EPN

ØAMET2100 Samfunnsvitenskapelig metode Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Methods for Social Sciences
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk.
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kjennskap til vitenskapsteori og grunnleggende forståelse for kvantitativ forskningsmetode knyttet til økonomisk-administrative problemstillinger. Emnet skal gjøre studentene i stand til å gjøre egne analyser (blant annet som ledd i bacheloroppgave) og til å vurdere andres analyser. Reglene for bruk av kilder/kildehenvisninger og sitatbruk ved oppgaveskriving vil bli gjennomgått.

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt forkunnskap er tilsvarende Statistikk i 1. studieår.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • innsikt i forholdet mellom teori, data og virkelighet
 • kjennskap til ulike typer forskningsopplegg og metoder for datainnsamling
 • kunnskap om ulike forskningsdesigndesign for innhenting og analyse av kvalitative data
 • kunnskap om populasjon og utvalg
 • kunnskap om beskrivende analyse med en, to og flere variabler (herunder lineær regresjon), og om hypotesetesting og slutningsstatistikk

Ferdigheter

Studenten kan

 • velge egnet forskningsdesign i kvalitative problemstillinger
 • velge egnet analysemetode gitt problemstilling og data
 • bruke aktuelle dataverktøy til å gjennomføre analysene
 • tolke resultatene og presentere disse i en rapport
 • sette opp litteraturreferanser i henhold til gjeldende mal

Generell kompetanse

Studenten kan

 • vurdere egnede forskningsdesign ut fra problemstilling og formål
 • kritisk vurdere analyser utført av andre og være seg bevisst mulige feilkilder i egne rapporter
 • søke etter faglitteratur og kritisk vurdere kilder
 • grunnleggende regler for kildebruk og kjenne til hva som defineres som plagiat og fusk i studentarbeider
 • reflektere over forskningsetiske problemstillinger i forbindelse med planlegging, gjennomføring og rapportering

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset gjennomføres ved forelesninger, diskusjoner i plenum og praktiske øvinger med PC.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: To gruppeoppgaver, en kvalitativ og en kvantitativ, på inntil 12 sider totalt. Gruppene kan bestå av inntil 5 studenter.

I arbeidskravet får studentene ferdigheter i å bruke metodekunnskapene med en praktisk og realistisk øvelse.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er er skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillatt: 

 • Kalkulator (se programplan for regler som gjelder bruk av kalkulator)

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Erik Døving