EPN

ØAMET2000 Matematikk II Emneplan

Engelsk emnenavn
Mathematics II
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk.
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir studentene kunnskaper i matematikk utover ØAMET1000 Matematikk 1, slik at de kan lese lærebøker og fagartikler som bruker standard matematisk analyse og elementær lineæralgebra. I tillegg skal studentene selv bli i stand til å sette opp og analysere enkle matematiske modeller i økonomi.

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt forkunnskap tilsvarer ØAMET1000 Matematikk 1 i 1. studieår.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • elementære kunnskaper i lineæralgebra og differensiallikninger
 • kunnskaper i matematisk analyse utover Matematikk 1

Ferdigheter

Studenten kan

 • regne med vektorer, matriser og determinanter
 • løse systemer av lineære likninger med eliminasjonsmetoder og med Cramers formler
 • finne inversmatriser
 • finne inverse funksjoner
 • beregne grenser og bruke L-Hopitals regel
 • standard integrasjonsmetoder
 • løse enkle separable differensiallikninger
 • løse enkle førsteordens lineære differensiallikninger
 • undersøke homogenitet for funksjoner av flere variable
 • implisittderivere og differensiere ikkelineære systemer av likninger

Generell kompetanse

Studenten kan

 • lese mer avansert matematisk formulert faglitteratur og har fått trening i logisk og analytisk tenkning

Arbeids- og undervisningsformer

Det undervises i plenumsforelesninger. Studentene må i tillegg arbeide med oppgaver som blir gjennomgått.

Undervisningen samkjøres med ØAMET4300.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: En individuell innleveringsoppgave. Oppgavens omfang tilsvarer i arbeidsmengde omtrent det samme som en skriftlig eksamen i emnet.

Formålet med arbeidskravet er å gi studentene trening i å bruke teknikkene og teorien som er pensum i emnet. 

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillatt:

 • Alle skriftlige hjelpemidler
 • Kalkulator (se programplan for regler som gjelder bruk av kalkulator)

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Bjørnar Larssen