EPN

ØAJUR2100 Rettslære Emneplan

Engelsk emnenavn
Business Law
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk. / Årsstudium i økonomi og ledelse / Årsstudium i økonomi og ledelse - deltid
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal gi studentene innføring i juridisk metode og utvalgte generelle privatrettslige emner og problemstillinger. Emnet skal gi studentene innsikt i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av næringsvirksomhet og de rettsregler som er av særlig betydning for organisering og utøvelse av slik virksomhet.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om rettskildelære og juridisk metode
 • kjennskap til kontrakters betydning og funksjon
 • kunnskap om de mest relevante rettsområder som har betydning for revisors og regnskapsføreres arbeid, herunder regler om avtaleinngåelse, tolking og ugyldighet, sentrale deler av reglene om organisering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold, stiftelse og sikring av pengekrav, gjeldsforfølgningsrett med hovedvekt på materiell konkursrett og sentrale deler av reglene om økonomisk kriminalitet
 • kjennskap til reglene om kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd, næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter, bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse samt konkursprosessen og enkeltforfølgningsrett

Ferdigheter

Studentene kan gjennomføre praktiske drøftelser i tilknytning til sentrale regler om

 • avtaleinngåelse, avtaletolkning og ugyldighet
 • etablering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold
 • etablering og sikring av pengekrav
 • vilkår om åpning av konkurs samt omstøtelse
 • økonomisk kriminalitet
 • kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd
 • næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter
 • bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse

Generell kompetanse

Studenten kan

 • tilegne seg ny kunnskap innen ovennevnte rettsområder og kunnskap om andre rettsområder som har betydning for regnskap og revisjon
 • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • reflektere over etiske problemstillinger innenfor de relevante rettsområder
 • se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen har hovedvekt på forelesninger hvor det legges opp til dialog. Ytterligere avholdes det noe seminarundervisning med hovedvekt på oppgaveløsing. Oppgaveløsing er en viktig del av læreprosessen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillatt: 

 • Trykte lovsamlinger/tilgang til digital lovdatabase

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Erik Friis Fæhn