EPN

ØAETI2000 Etikk, bærekraft og samfunnsansvar Emneplan

Engelsk emnenavn
Ethics, Sustainability and Social Responsibility
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk.
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet får studentene en innføring i etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Emnet skal gi studentene innsikt og forståelse for grunnleggende etiske problemstillinger, for samfunnsansvar i ulike sammenhenger og betydningen av bærekraftige beslutninger, og dermed gjøre dem i stand til å reflektere over moralske dilemma med utgangspunkt i økonomisk virksomhet. Målet er å forberede studentene på å ta ansvar for beslutninger, og å begrunne sine handlinger.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om sentrale begrep og teorier innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft i privat og offentlig sektor
 • kunnskap om interessentanalyse og sentrale teorier om bedriftens plass i samfunnet
 • kunnskap om lover, normer og praksis for næringsliv om menneskerettigheter, personvern m.v.
 • kunnskap om lover, normer og praksis om korrupsjon, konkurransekriminalitet og skattekriminalitet og andre etiske trusselbilder
 • kunnskap om yrkesetikk for kandidater med økonomiske og administrative fag
 • kunnskap om ansvar og institusjonalisering av etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Ferdigheter

Studenten kan

 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg og beslutninger
 • reflektere over egne beslutninger og faglig utøvelse
 • gjennomføre en interessentanalyse og en vurdering av samfunnsansvarets omfang for en virksomhet deskriptivt og normativt
 • anvende faglig kunnskap til å utvikle etiske retningslinjer (Code of Conduct) og praksis for etterlevelse av regler (Compliance) i offentlig og privat virksomhet
 • reflektere over og anvende FNs bærekraftsmål på virksomheter og prosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i utfordringer knyttet til sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og arbeidslivsorganisering
 • har innsikt i praksis for etiske fond og etiske investeringer
 • har innsikt i utfordringer knyttet til globalisering og ulikhet
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer, kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli brukt varierte arbeidsmåter som forelesninger, seminarer, diskusjon av dagsaktuelle problemstillinger, oppgaveløsing og presentasjoner. Studentene forventes å arbeide med utdelte øvingsoppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 5 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Erik Friis Fæhn