EPN

ØABED2100 Økonomistyring Emneplan

Engelsk emnenavn
Managerial Accounting II
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk.
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en innføring i de grunnleggende metodene og teknikkene i driftsregnskap og budsjettering. Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon.

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på Grunnleggende årsregnskap med IT og Bedriftsøkonomi.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • bred kunnskap som danner grunnlag for å utvikle og bruke relevante økonomiske styringsdata og styringssystemer i løpende oppfølging av virksomheter så vel som i spesielle beslutningssystemer
 • kunnskaper om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, samt oppøvet evne til å vurdere fordeler og ulemper med disse
 • kunnskaper om tradisjonelle verktøy for kalkulasjon og budsjettering
 • kunnskaper om nyere ideer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll

Ferdigheter

Studenten kan

 • fordele kostnader fra art via kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt
 • utføre produktkalkulasjon etter selvkost- og bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjer, herunder aktivitetsbasert kalkulasjon, og forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene med de ulike kalkulasjonsmetodene
 • forstå tankegangen ved normalkostkalkulasjon og kjenne forutsetningene og formålet med driftsregnskap basert på normalkost, og kunne utarbeide normalkostregnskap
 • utføre kalkulasjon etter standardkostmetoden, aktivitetskorrigere virksomhetens budsjett og utarbeide driftsregnskap basert på standardkost, herunder fleksibelt budsjett
 • beregne og forklare resultatvirkningen av beholdningsendringer
 • foreta avviksanalyse, forklare årsaker til avvik og foreslå iverksetting av tiltak
 • identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og løse ulike beslutningsproblemer
 • drøfte formålet med budsjettering og utarbeide hovedbudsjettene for likviditet, resultat og balanse, og hvordan budsjettprosesser kan organiseres

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utvikle egne modeller i regneark i arbeidet med ferdighetene over
 • har i tillegg til kunnskaper om tradisjonelle økonomistyringssystemer også kunnskaper om nyere ideer for planlegging, oppfølging og kontroll

Arbeids- og undervisningsformer

Det undervises i plenumsforelesninger. Oppgaveløsing under veiledning av studentassistenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Studenten må gjennomføre digitale prøver og få godkjent minst 4 av 6 prøver. Prøvene er fordelt utover semesteret. Fra prøven aktiveres, gis studentene inntil én uke på å fullføre prøven. Hver prøve vil ha et omfang på inntil 2 timer. Studenten har 3 forsøk på å bestå hver prøve, og resultatet gis automatisk ved prøvens slutt. Faglærer vil opplyse om utlevering og innleveringsfrister.

Formålet med arbeidskravet er å forberede studenten til eksamen og arbeidslivet ved å gi studentene relevant trening i regnskapsføring i Excel.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.