EPN

ØABED2000 Investering og finansiering Emneplan

Engelsk emnenavn
Corporate Finance
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk.
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir innsikt i problemstillinger og metoder knyttet til bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger. Studentene lærer seg å sette opp de relevante kontantstrømmene og hvordan disse håndteres og verdsettes på en konsistent måte. Emnet gir videre et innblikk i kapitalmarkedene og markeder for ulike verdipapirer. Studentene får innsikt i verdsetting av ulike aktiva og håndtering av risiko. Studentene utvikler også sine ferdigheter i bruk av regneark med fokus på økonomiske modeller og analyser.

Undervisningsspråk er norsk

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på Bedriftsøkonomi. Det er også en ubetinget fordel om studenten har fullført Matematikk og Statistikk tilsvarende emnene i vårt 1. studieår.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for grunnleggende teorier relevante for å forstå finansmarkedenes oppgaver i en moderne markedsøkonomi
 • kan gjøre rede for sentrale økonomiske begreper relevante for å forstå og beskrive investeringsprosjekter og finansieringsprosjekter som økonomisk aktivitet
 • kan beskrive det teoretiske grunnlaget bak metoder som brukes for å lønnsomhetsberegne investeringsprosjekter
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom metoder for å analysere lønnsomhetsberegning og eiernes økonomiske interesser
 • kan beskrive ulike finansieringskilder og hvordan finansieringsstruktur påvirker avkastning og risiko
 • kan gjøre rede for sentrale teorier og kontroverser innen finansiell økonomi
 • har kjennskap til aktuell empiri innen finansmarkedene i Norge

Ferdigheter

Studenten kan

 • budsjettere beslutningsrelevant kontantstrøm til totalkapitalen og egenkapitalen i investeringsprosjekter
 • bruke finansmatematikk for å diskontere kontantstrømmer
 • beregne risikojustert avkastningskrav ved hjelp av kapitalverdimodellen
 • gjennomføre lønnsomhetsanalyser av investeringsprosjekter basert på nåverdi, internrente, modifisert internrente og tilbakebetalingsmetoden
 • utføre sensitivitetsanalyser for å belyse risiko i investeringsprosjekter
 • beregne økonomisk levetid for investeringsprosjekter
 • beregne effektiv rente og kan anvende den i ulike finansieringsbeslutninger
 • ta hensyn til skatt og inflasjon ved investerings- og finansieringsbeslutninger
 • beregne forventet avkastning og avkastningens standardavvik for risikoutsatte prosjekter
 • beregne forventet avkastning og avkastningens standardavvik for porteføljer, og kan finne minimum-varians porteføljen
 • beregne Value-at-Risk for risikoutsatte prosjekter og porteføljer
 • bruke regresjonsanalyse for å avdekke kredittrisiko
 • bruke IKT-verktøy for å analysere lønnsomhet og risiko i investerings- og finansieringsprosjekter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere kritisk rundt etiske problemstillinger knyttet til investerings- og finansieringsprosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillatt:

 • Kalkulator (se programplan for regler som gjelder bruk av kalkulator)

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Ivar Bredesen