EPN

ØABAC3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Dissertation
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk.
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I 3. studieår skriver studentene bacheloroppgave innenfor valgt profil. Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven får studentene trening i å gjennomføre et selvstendig arbeid der datainnsamling, analyse, tolkning og rapportering inngår. Studentene får erfaring med å gjennomføre et større prosjekt i gruppe, og de oppøver evnen til å bruke teori og metode i forhold til utdanningens fagområde. Studentene skal tilegne seg grunnleggende forståelse for forskningsmetode knyttet til økonomisk-administrative problemer.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha bestått/fått innpasset/fritak for minimum 75 studiepoeng for å få starte på bacheloroppgaven. 15 av disse studiepoengene være:

1) Statistikk (ØAMET1100) og 

2) Samfunnsvitenskapelig metode (ØAMET2100) eller Business Decision-Making Using Data  (ØAMET2200).

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kjennskap til ulike typer forskningsopplegg, har innsikt i forholdet mellom teori, data og virkelighet
 • kunnskap om populasjon og utvalg, og om ulike analyse- og datainnsamlingsmetoder, både kvalitative og kvantitative

Ferdigheter

Studenten

 • kan definere en problemstilling og formål og foreta avgrensning og definering av begreper og problemer
 • kan anvende og begrunne valg av relevante metodeverktøy og arbeidsmåter innenfor finans, samfunnsøkonomi, litteraturstudier, kvantitative og/eller kvalitative forskningsdesign og metoder
 • kan bruke aktuell teori og analysemetoder til å skrive en selvstendig oppgave
 • kan søke etter informasjon, utøve kildekritikk, referere og sette opp litteraturreferanser i henhold til gjeldende mal
 • behersker analyse og tolkning av teoretiske og empiriske funn samt kvalitetssikring av disse, og er bevisst mulige feiltolkninger og feilkilder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan søke etter faglitteratur og kritisk vurdere kvaliteten på kilden
 • kan grunnleggende regler for kildebruk og kjenne til hva som defineres som plagiat og fusk i studentarbeider
 • har evne til kritisk vurdering av eget arbeid
 • kan reflektere rundt forskning og vitenskapelig metode, forskningsetikk og redelighet
 • kan samarbeide med andre om en større oppgave
 • kan utforme og skrive strukturerte rapporter som omhandler økonomisk-administrative problemstillinger som tilfredsstiller krav til etiske og faglige standarder

Arbeids- og undervisningsformer

Bacheloroppgaven skrives i grupper på inntil 3 studenter. Det vil bli gjennomført bachelorseminar og individuell veiledning.

Bachelorseminarene er en form for veiledning i plenum. Det vil holdes et bachelorseminar i 5. semester der studentene får informasjon om oppgaven, veiledning og formelle krav. I starten av 6. semester holdes metodeseminarer for studenter som skal benytte henholdsvis kvalitative og/eller kvantitative design, samt et seminar for studenter som skriver innen finans og samfunnsøkonomi.

Det er i tillegg satt av 4 timers veiledning per oppgave.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: En prosjektbeskrivelse på 5-7 sider leveres sammen med et registreringsskjema innen 1. desember (eller etterfølgende hverdag). Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en foreløpig problemstilling, formål, kort om relevant litteratur, metode gruppen vil benytte, eventuelt ønsket veileder og hvilket foretak gruppen eventuelt vil studere.

På slutten av 5. semester vil gruppene bli tildelt veileder etter valgt tema og metode. Studentene har tilgang til veiledning i ett semester, det vil si vårsemesteret i det studieåret studenten har fått tildelt veileder. Studentene må få prosjektbeskrivelsen godkjent av tildelt veileder for å få skrive bacheloroppgaven.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom prosjektbeskrivelsen ikke blir godkjent av tildelt veileder, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en bacheloroppgave med et omfang på omtrent 50 sider. Forside, sammendrag, forord, innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Bacheloroppgaven løses i en gruppe på inntil tre studenter. Om der er særskilte årsaker, kan studenten søke fagansvarlig om å få skrive oppgaven alene.

Bacheloroppgaven leveres i siste halvdel av mai. Frist for levering kunngjøres sammen med øvrige eksamensdatoer. 

Alle i gruppen skal delta like aktivt i arbeidet med bacheloroppgaven. Dersom det i løpet av arbeidet oppstår uenighet om dette, må gruppen umiddelbart ta opp forholdet med fagansvarlig. Dersom kravet om likeverdig deltakelse ikke er oppfylt, kan dette regnes som «Ikke møtt» på eksamen, og studenten må vente til påfølgende studieår med å gjennomføre bacheloroppgaven.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Emneansvarlig

Fredrik Wulfsberg