Emneplan forØAADM4300 Arbeidsmiljø og ledelse

Innledning

Arbeidsmiljø og ledelse bygger videre på det obligatoriske emnet -Strategisk personalledelse- og har fokus på ledelsens ansvar for kartlegging og utvikling av organisasjoners arbeidsmiljø.

Anbefalte forkunnskaper

Statistiske metoder og Strategisk personalledelse.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

  • innsikt i sentrale utviklingstrekk ved dagens arbeidsliv, og hvilke implikasjoner dette har for ledelse og arbeidsmiljø
  • inngående kunnskap om sentral teori og empiri i fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt

Ferdigheter

Studenten kan:

  • kartlegge og analysere organisasjoner med vekt på arbeidsmiljø og ledelse 
  • tenke kritisk og selvstendig i forhold til aktuelle problemstillinger om arbeidsmiljø og ledelse

Innhold

Overordnet perspektiv i emnet er at kartlegging og utvikling av et godt arbeidsmiljø er et lederansvar i organisasjoner.

Tema som vil bli belyst er:

  • Hva menes med fenomenet arbeidsmiljø, og hvorfor er det viktig med kunnskap om dette for dagens og fremtidens ledere
  • Jobbtilfredshet, engasjement, bemyndigelse og effektivitet
  • Samspill i organisasjoner - organisasjonsklima, organisasjonskultur, og konfliktløsning/forhandlinger
  • Helse i organisasjoner - helsefremmende arbeid, stress, utbrenthet, og sykefravær
  • Samspillet mellom ledelse og arbeidsmiljø
  • Kartlegging/måling og endring av organisasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Hovedarbeidsmåten i emnet er forelesninger, seminarinnlegg og rollespill.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentpresentasjonene består av presentasjon av en artikkel fra pensum og en presentasjon av en empirisk undersøkelse innenfor et arbeidsmiljørelatert område. Disse presentasjonene vil være på 45 minutter og skal foretas i grupper på to til fem studenter. Presentasjonene må være godkjent for å få anledning til å levere semesteroppgave. Dersom presentasjonene ikke blir godkjent, gis det én ny anledning til å presentere. Faglærer gir nærmere beskjed om tidspunkt.

Vurdering og eksamen

Studentene skal skrive en semesteroppgave, individuelt eller i gruppe på to personer. Omfanget er 12 til 15 sider hvis man skriver individuelt og 16-20 sider hvis man skriver to sammen (eksklusive forside, litteraturliste, og vedlegg) med Times New Roman 12 pkt., 1 1/2 linjeavstand og 2,5 cm venstre marg.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F. 

Sensorordning

Ekstern sensor bedømmer oppgaven sammen med intern sensor.

Emneansvarlig

Beate Elstad

Om emnet

Engelsk emnenavn
Work Environment and Leadership
Studieprogram
Høst: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Emnehistorikk