EPN

ØAADM3500 Praktisk personalledelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Human Resource Management (HRM)
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk.
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene får systematisk innføring i teori og praksis om ledelse av menneskelige ressurser i moderne virksomheter (HRM). Målet er å gi studentene oversikt over og innsikt i de sentrale oppgavene innfor praktisk personalledelse. Emnet bygger på organisasjonsteori og organisasjonspsykologi.

Undervisningsspråk er norsk. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om HRMs rolle i arbeidslivet og personalfunksjonens rolle i virksomhetene
 • oversikt over sentrale prosesser som rekruttering, belønning, opplæring, karriere og avgang
 • grunnleggende kunnskaper om og oversikt over arbeidslivets spilleregler (herunder arbeidsmiljøloven, avtaleverk, forhandlinger, tvister, fagforeninger, varsling)
 • kunnskap om personalplanlegging, fleksibilitet og arbeidsmarkedet
 • kjennskap til bruk av praktiske verktøy i virksomhetenes personalarbeid

Ferdigheter

Studenten kan

 • orientere seg i og vurdere virksomhetenes personalpolitikk og praktiske personalarbeid
 • vurdere arbeidsrettslige sider ved personaltiltak, hendelser og situasjoner i virksomhetene
 • anvende kilder i henhold til retningslinjer på OsloMet

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over etiske aspekter ved generell personalpolitikk og ved enkeltsaker

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli brukt varierte arbeidsmåter som forelesninger, diskusjon av dagsaktuelle problemstillinger, skriftlige arbeidskrav.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Individuell skriftlig innlevering på 1400 ord +/- 20 %
 • Arbeidskrav 2: Skriftlig gruppeinnlevering på 2500 ord +/- 20 %. Studentene blir delt inn i grupper på ca. 6 studenter. Er det behov for kun individuelt arbeid, kan det søkes om å gjøre gruppearbeidet individuelt.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell skriftlig hjemmeeksamen over en periode på 6 timer. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Gøril Nordang goriln@oslomet.no