EPN

ØAADM3400 Ledelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Leadership
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk. / Oslo Business School, Exchange Programme
Oslo Business School, Exchange Programme
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en systematisk innføring i tradisjonell og moderne ledelsesteori og lederpraksis. Studentene skal få innsikt i aktuelle problemstillinger i ledelsesfaget og utvikle en selvstendig og kritisk holdning til fagområdet.

Undervisningsspråk er engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales forkunnskaper i organisasjonsteori og organisasjonspsykologi.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studentene har

  • oversikt over og innsikt i tradisjonelle og nyere ledelsesteorier, herunder aktuelle problemstillinger i ledelsesfaget
  • kunnskap om lederegenskaper og lederutvelgelse, lederatferd og lederutvikling, ledelsesnivåer og lederroller
  • kunnskap om endringsledelse, om sammenhengen mellom ledelse og organisasjoners resultater, om makt og ledelse

Ferdigheter

Studentene kan

  • gjøre selvstendige analyser ved hjelp av sine kunnskaper i ledelsesteori

Generell kompetanse

Studentene kan

  • forholde seg kritisk til fagområdet ved hjelp av sine kunnskaper i ledelsesteori

Arbeids- og undervisningsformer

Det brukes varierte undervisningsformer med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatoriske aktiviteter.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en semesteroppgave skrevet i gruppe med et omfang på 6 til 8 sider (ekskludert referanser). Gruppen skal bestå av minst 3 studenter, maks 4. 

Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.