EPN

ØAADM2000 Foretaksstrategi Emneplan

Engelsk emnenavn
Business Strategy
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk.
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet gir studentene en innføring i strategisk analyse og ledelse. Studentene tilegner seg innsikt i og forståelse for strategisk analyse, strategisk tenkning og tilnærming, og gjøres dermed i stand til å delta i strategiske planprosesser i en virksomhet. Foretaksstrategi bygger på og anvender kunnskap og ferdigheter fra de øvrige økonomisk-administrative emnene slik at disse sees i sammenheng.

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper tilsvarende Organisasjonsforståelse.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • strategibegrepet, hvordan strategier kan bidra til verdiskaping, lønnsomhet og overlevelse
 • strategisk analyse av ressurser og omgivelser, konkurransestrategi og konsernstrategi
 • strategiske prosesser, hvilke teorier og antakelser strategiske verktøy bygger på
 • dynamiske omgivelser, innovasjon og læring, og iverksetting.
 • etiske dilemmaer og samfunnsansvar ved strategiske valg.

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke sentrale strategiske verktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjøre reflekterte analyser og valg
 • gjennomføre en strategisk analyse for en forretningsenhet med hensyn til omgivelses- og markedsfaktorer så vel som interne ressurser
 • anvende og integrere relevante modeller og analyser fra øvrige økonomisk-administrative emner som inngår i utdanningen

Generell kompetanse

Studenten har

 • innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier og problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli brukt varierte arbeidsmåter som forelesninger, diskusjon av dagsaktuelle problemstillinger og ulike typer øvingsoppgaver. Studentene forventes å arbeide med utdelte øvingsoppgaver. Det vil også bli muligheter for frivillige innleveringer i løpet av semesteret.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: 1 individuell skriftlig innlevering og 3 skriftlige gruppeinnleveringer, hvor hver innlevering vil ha et omfang på inntil 8 sider.

Formålet med arbeidskravet er å gi studentene en god innføring i faget foretaksstrategi. 

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.