Nyheter - Student

Nyhetportlet

Fasaden til OsloMet, Pilestredet 32

Vil du ha et masterstipend på 20000 kr?

Vi lyser ut inntil tre stipender på 20 000 kroner hver – til mastergradsstudenter som vil ha sin arbeidsplass ved Senter for profesjonsstudier (SPS) under arbeidet med masteroppgaven (opptil et år).

Senter for profesjonsstudier driver tverrfaglig forskning på kvalifisering til, og utøvelse av ulike yrker. Vi forsker også på yrkenes kunnskapsgrunnlag, egenart og samfunnsrolle.

Spesielt forsker vi på yrker som defineres som profesjoner, det vil si yrker basert på en teoretisk utdanning tilegnet gjennom en spesialisert utdanning. Vi studerer både trekk som er felles for alle profesjoner og spesifikke profesjoners særtrekk, ved hjelp av mange ulike metoder og fra mange ulike fagdisipliner.  

Hvem er du?

Vi ønsker å tiltrekke oss dyktige studenter med et godt prosjektopplegg som er relevant for profesjonsstudier. Velbegrunnede metode- og teorivalg vil telle positivt. Aktuelle søkere kan komme fra for eksempel samfunnsvitenskap, humaniora, jus, medisin, sykepleie, sosialfag, eller andre fag.  

Hva kan du studere?

Eksempler på profesjoner og profesjonsutdanninger som masteroppgaven kan ta for seg, er medisin, jus, ingeniør, sykepleie, sosialt arbeid, læreryrket, politi og militæret.

Det kan også være relevant å studere den økende graden av profesjonalisering i øvrige deler av samfunnet, for eksempel innen toppidrett eller kunst- og håndverksfag, eller temaer som: ulike kunnskapsformer, oppfattelse av ekspertise, forhold mellom yrke og utdanning, arbeidsliv og politikk, og forhold mellom profesjonelt og frivillig arbeid.  

Flere forslag til tema for masteroppgaven: 

  • Rekruttering, karriereveier og lønn for ulike profesjoner 
  • Profesjoners tillit og status i samfunnet 
  • Tematikk knyttet til profesjonsutdanninger (fullføring og frafall, studenttilfredshet, internasjonalisering, etc.) 
  • Profesjons- og utdanningshistorie 
  • Mangfold og inkludering i profesjoner, utdanning og arbeidsliv 
  • Kjønn, etnisitet og klasse 
  • Profesjonell samhandling i og mellom profesjoner 
  • Samspillet mellom politikk og praksis i profesjonsutdanninger/profesjonsutøvelse  
  • Profesjonsetikk og forskningsetikk 
  • Tema knyttet til ekspertroller og utvikling og utøvelse av ekspertise 

Forslagslisten er ikke uttømmende, og søkere med andre temaer som faller innenfor senterets forskningsfelt vil bli vurdert på lik linje. Les mer om vår forskning her: Forskning ved SPS - OsloMet. 

Hva får du?

Med stipendet følger det å få være en del av det faglige fellesskapet ved SPS, få faglig veiledning og oppfølging av en av forskerne ved senteret, tilgang til registerdata og analyseverktøy, og å ha senteret som hovedarbeidsplass i stipendperioden, i opptil ett år.

Senteret huser rundt 15 faste vitenskapelige ansatte og 20-30 doktorgradsstipendiater og postdoktorer, som du vil kunne spise lunsj og diskutere fag med daglig.  

Hva ønsker vi?

Det forventes at stipendmottaker ferdigstiller masteroppgaven innenfor planlagt tidsramme, har sin daglige arbeidsplass ved SPS, deltar på relevante fellesaktiviteter ved senteret, og presenterer arbeidet i SPS-sammenheng.  

Slik søker du: 

Søknad sendes på epost til jonanste@oslomet.no og merkes med «Masterstipend». 

Søknaden bør inneholde en kort beskrivelse av dine faglige interesser og motivasjonen for å søke, en CV, oppdatert karakterutskrift og en beskrivelse av hvilket forskningsområde du ønsker å skrive om, fortrinnsvis også med en konkret ide til tema/prosjekt.   

Søknadsfrist: 28. august 2022 

Har du spørsmål eller ønsker å drøfte mulige ideer til tema, er du velkommen til å kontakte en av forskerne ved senteret, eller senterleder Beate Elvebakk. 

Kontakt