Styret vedtok campus på Lillestrøm

Nyhetportlet

OsloMet sin logo

Styret vedtok campus på Lillestrøm

Universitetsstyret vedtok 8. desember at OsloMet sin nye campus på Romerike skal etableres på Lillestrøm. 

Etter en lang og omfattende diskusjon i styremøtet 8. desember, stemte et knapt flertall av styremedlemmene mot fungerende rektor Nina Waaler sin anbefaling av campusalternativet med en satsing på helseteknologi i tilknytning til Akershus Universitetssykehus (Ahus).

Et forslag fra studentrepresentantene om å etablere en ny campus på Lillestrøm, ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Hovedargumentene var at Lillestrøm har infrastruktur og tilbud som legger bedre til rette for et attraktivt studiemiljø, og har mer sentral beliggenhet enn Ahus på Lørenskog.

Vedtaket lyder: 

Styret ved OsloMet vedtar etableringen av Campus Romerike som en fullverdig campus lokalisert i Lillestrøm kommune.

Etableringen tar utgangspunkt i vedlagt konseptvalgutredning samt videre samarbeid med studenter, tilsette og aktuelle samarbeidspartnere – rektor gis fullmakt til å ferdigstille og fremsende endelig utredning til KD. Rektor bes arbeide videre med dimensjoneringen med utgangspunkt i om lag studenttall slik beskrevet i konseptvalgutredningen.

  • Rektor bes starte arbeidet med å etablere Campus Romerike i tråd med anbefalt forslag til fremdrift, herunder arbeidet med en campusstrategi og stedlig ledelse som forelegges styret på egnet tidspunkt.

Rektor bes om å framforhandle en avtale med Ahus som gir universitetet og sykehuset gode høve for samarbeid innen forsking, utdanning og utvikling.

  • Samarbeidet bør ligge på linje med det som foreslått i konsept A og B, og skal legge grunnlag for bærekraftig utvikling for universitetet, sykehuset og velferdssamfunnet.

Rektor bes om å iverksette arbeidet med etableringen av campus i tråd med føringene for forprosjekteringsfasen.

  • Styret ber rektor ha et særskilt fokus på lærings- og arbeidsmiljø, og videreutvikle gode arenaer for samarbeid med regionen.
  • Ny campus skal være fullverdig og ha egen stedlig ledelse samt tydelig tilstedeværelse fra sentral ledelse ved universitetet

Kontraktsforslag med utleier vil forelegges universitetsstyret før det fremsendes til KD for godkjenning. Rektor gis fullmakt til å starte arbeidet med en anskaffelsesfase innenfor en årlig husleiekostnad på inntil 50 millioner kroner i tråd med anbefalingen.

Krevende prosess

– Det er naturlig nok krevende for OsloMet at styret ikke sluttet seg til anbefalingen om å plassere en ny campus i umiddelbar nærhet til Ahus som er en strategisk samarbeidspartner med sterke fag- og forskningsmiljøer, og et bredt nedslagsfelt i regionen, sier fungerende rektor Nina Waaler. 

– Det er gjort et omfattende utredningsarbeid som har pekt på Ahus som det beste alternativet, og vi har hatt alle fakultetene med oss i anbefalingen. 

– Nå forholder vi oss imidlertid til vedtaket. Det vil inkludere nye prosesser både internt og eksternt, noe som innebærer betydelig risiko og forsinkelser i framdriften, sier Waaler.