Nyheter - Student

Nyhetportlet

Studenter sitter rundt bord på campus med bøker og laptoper.

SHoT-undersøkelsen: Hvordan har studentene det?

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, SHoT, viser at det fortsatt er behov for forsterkede tiltak på OsloMet etter pandemien.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er Norges største studentundersøkelse, og tar for seg mange temaer knyttet til studenters helse og trivsel. Nær 60 000 norske studenter har svart på årets undersøkelse, som ble gjennomført fra februar til april 2022.

Ensomhet og psykiske plager

En tredjedel av OsloMet-studentene som har svart på undersøkelsen sier at de ofte eller svært ofte er ensomme. Dette er noe høyere enn landsgjennomsnittet (26 prosent). Som i landet for øvrig er det mange studenter som rapporterer om psykiske plager, og så mange som 37 prosent av OsloMet-studentene opplever alvorlige psykiske plager.

Forsterkede tiltak

– Nå må vi bruke denne kunnskapen til å finne fram til tiltak som kan bedre studiehverdagen for studentene våre, sier fungerende prorektor for utdanning på OsloMet Silje Bringsrud Fekjær.

Ifølge Bringsrud Fekjær viser resultatene at utfordringene mange studenter hadde under pandemien fremdeles er til stede. Det er derfor fremdeles behov for forsterkede tiltak.

– Vi fikk satt i gang mange gode tiltak ved hjelp av regjeringens ekstrasatsing på læringsmiljø under pandemien. Jeg håper denne satsingen kan videreføres slik at vi kan fortsette å prioritere for eksempel mentorordninger og psykologtjenester for studenter. Vi ser også at det fremdeles er behov for å støtte studentforeningene i det viktige arbeidet de gjør, sier Bringsrud Fekjær.

Tilbake på campus

En vesentlig forskjell siden tidspunktet SHoT-undersøkelsen ble gjennomført, er at studentene nå er tilbake på campus og har fysisk undervisning igjen. Fekjær ser mange tegn til at studentene setter pris på å møtes igjen, og at de benytter seg av sjansen til å komme på campus og delta i studentlivet. 

– Å kunne møtes igjen er helt avgjørende for å snu den negative trenden med ensomhet og psykiske plager som pandemien medførte, sier Bringsrud Fekjær.

Integrering i studiemiljø er viktig

SHoT-undersøkelsen avdekker at OsloMet-studentene er mer fornøyde med studiestedet enn landsgjennomsnittet, men mindre tilfreds med både studiemiljøet og undervisningen.

Forskning viser at det å bli integrert i studiemiljøet ikke bare er viktig for trivselen. Det øker også sjansen for at man klarer å gjennomføre utdanningen man har begynt på. Ifølge Bringsrud Fekjær er det mye godt arbeid i gang på OsloMet, men resultatene viser at det er mange forbedringsområder.

– Som utdanningsinstitusjon er dette et av de viktigste ansvarene vi har, sier Bringsrud Fekjær.

Forbedre kvalitet på utdanninger

Også på spørsmålene om måten studiet er strukturert på og den faglige veiledningen er OsloMet-studentene mindre fornøyd enn studentene i resten av landet. Dette er i tråd med resultatene fra samme undersøkelse i 2018.

– For OsloMet er det viktig å jobbe med å forbedre kvaliteten på utdanningene våre, og det er blant annet innvilget nye midler til å videreutvikle de store og viktige utdanningene vi har innenfor sykepleie, lærer og sosialfag, sier Bringsrud Fekjær.

Styrkede tiltak på Kjeller

Det er også bekymringsfullt at flere studenter enn før svarer at de er misfornøyde med studiemiljøet på Kjeller. Dette tallet har endret seg fra 28 prosent ved forrige SHoT-undersøkelse i 2018 til 46 prosent i år.

– Vi tar signalene fra studentene på Kjeller på stort alvor. Vi har allerede jobbet en stund med å styrke tiltakene på studiestedet, og fortsetter dette arbeidet fremover med å imøtekomme studentenes behov. Vi er glade for at vi i høst har opplevd økende oppslutning om tilbudene på Kjeller, både rundt studiestart og på faste arrangementer, sier Bringsrud Fekjær.

– Studiestedet vårt på Kjeller har også vært preget av at fremtiden til studiestedet har vært under diskusjon. Vi håper at avklaringer rundt studiestedets fremtid og den nye campusen på Lillestrøm kan bedre situasjonen for våre studenter på Romerike.

Flere alkoholfrie arrangementer

På landsbasis sier nesten halvparten av studentene i SHoT-undersøkelsen at de opplever at det drikkes for mye i studentmiljøet, og 61 prosent av studentene ser at de ønsker seg flere alkoholfrie tilbud. Her tok årets fadderstyre ved OsloMet med seg lærdom fra pandemien, hvor det ble gjennomført flere alkoholfrie aktiviteter på dagtid. Dette opplevde studenter som mer inkluderende. OsloMet gir dessuten økonomisk støtte til fadderarrangementer som ikke har alkoholfokus.

– Dette er noe vi vil fortsette med, sier Bringsrud Fekjær.

Studenttilbud ved OsloMet