Nyheter - Student

Nyhetportlet

Deler av fasaden til Pilestredet 32. Logoen til OsloMet er synlig.

OsloMet etablerer ny campus på Romerike

OsloMet skal flytte ut av studiested Kjeller i løpet av 2024 og etablere en ny fullverdig campus på Romerike. Nå pågår det et prosjekt der målet er å finne ut hvor ny campus skal være, og hva som skal være det faglige innholdet på nye campus Romerike.

En endelig avgjørelse blir etter planen tatt av OsloMet sitt styre i desember 2021, og nå jobber OsloMet med å utrede de fire alternativene. For å sikre at studentenes stemme blir hørt, deltar studentenes fakultetsråd blant annet i rektors ledermøteseminar hvor campus Romerike er tema. Studentenes fakultetsråd er også i dialog med ledelsen på fakultetene.

Les om hvilke fagmiljøer som blir på Kjeller frem til 2024.

Krav til ny campus

Den nye campusen på Romerike skal ligge i et område med attraktive omgivelser for både studenter og ansatte. I tillegg skal det være muligheter for relevant faglig samarbeid, slik at OsloMet møter kompetansebehovet i regionen.

OsloMet ønsker at campus Romerike:

 • har lett fremkommelighet med kollektivtransport. Campus bør ligge i kort avstand fra nærmeste holdeplass, og ikke lengre enn 60 minutter fra Pilestredet.
 • ligger i et område med et fungerende leiemarked for studentboliger.
 • har fleksible arealer som møter studentenes og de ansattes behov både i dag, men også på lengre sikt.
 • bidrar til økt forskning, utvikling og innovasjon i Romeriksregionen ved å åpne opp for samarbeid med lokalt næringsliv.

Det skal dessuten være en fullverdig campus. Det betyr at studiestedet vil ha minst et universitetsbibliotek, gode muligheter for lesesalsplasser og tjenester som IT-støtte. Det er også vedtatt at en ny campus skal ha stedlig ledelse og en egen campusstrategi.

Dette er de fire alternativene

Styret ved OsloMet bestemte i juni i år at universitetet skal utrede videre fire alternativer for nytt studiested på Romerike (opengov.360online.com).

I de to første alternativene samles henholdsvis Fakultet for helsevitenskap alene, eller Fakultet for helsevitenskap sammen med Fakultet for teknologi, kunst og design på Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog. Ahus er en strategisk samarbeidspartner for OsloMet. Etablering av en fullverdig campus på Ahus vil legge til rette for gode praksismuligheter og et godt forskningssamarbeid. Det er allerede et faglig, godt samarbeid med Ahus innenfor flere fagområder – både samfunnsfag, helsefag og teknologifag. Fakultet for teknologi, kunst og design vil tilføre satsning på intelligent helse og møte regionens behov for både helse- og teknologiutdanninger.

Campus Romerike vil ligge på Nordbyhagen som nærmeste nabo til Ahus, med gode kollektivforbindelser til både Lillestrøm og Oslo.

Alternativ A: Fakultet for helsevitenskap på Ahus i Lørenskog

 • Fagmiljøer: sykepleie og videreutdanningsstudier innen sykepleie
 • Antall studenter: 1200
 • Antall årsverk: 166
 • Antall kvm: 12700

Alternativ B: Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design på Ahus i Lørenskog

 • Fagmiljøer: sykepleie og videreutdanningsstudier innen sykepleie, bachelor i bioingeniør og radiografi, teknologi og informasjonsteknologi
 • Antall studenter: 1700
 • Antall årsverk: 208
 • Antall kvm: 17800

OsloMet ser også på muligheten for en fullverdig campus i Lillestrøm. Lillestrøm er en by i sterk vekst. Campus vil ligge sentralt plassert med gåavstand til kollektivknutepunkt med kort reisevei til Oslo.

Alternativ C: Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design på Lillestrøm

 • Fagmiljøer: En satsning på intelligent helse i en sentral plassert campus med kort reisevei til Oslo
 • Antall studenter: 1700
 • Antall årsverk: 208
 • Antall kvm: 16300

Det siste alternativet OsloMet utreder er en fullverdig campus på Jessheim. Jessheim er en by i rask utvikling. Ullensaker indikerer at de vil ivareta behovet for studentboliger i fremtidige reguleringsplaner. Campus Romerike på Jessheim vil være en tverrfaglig satsning hvor studentene vil være med på å skape bybildet.

Alternativ D: alle fire fakulteter representert i en campus på Jessheim

 • Fagmiljøer: tverrfaglig sammensetning med utgangspunkt i de største studieprogrammene ved OsloMet, blant annet grunnskolelærer, barnehagelærer, økonomi og administrasjon, administrasjon og ledelse i offentlig sektor, informasjonsteknologi
 • Antall studenter: 2170
 • Antall årsverk: 189
 • Antall kvm: ca. 19300

I alle fire konseptene ligger også mulighetene for et nytt profesjonsprogram i psykologi.

Uansett hvilket alternativ som til slutt blir valgt for ny campus, vil OsloMet ha et bredt samarbeid med kommuner og næringsliv i hele regionen.

Avgjørelse i desember

Etter planen skal universitetsstyret i desember 2021 vedta hvor OsloMet sitt nye studiested skal ligge. De studieprogrammene som blir berørt, vil få informasjon etter dette.