Droppe til innhold

Nyheter

Studenter jobber i grupper

Mer fornøyde avgangsstudenter

Studentene har blitt mer fornøyde med studiene sine på OsloMet, viser resultatene fra Sisteårsundersøkelsen.

Sisteårsstudenten er en årlig undersøkelse som gjennomføres blant avgangsstudentene på alle OsloMets bachelor- og masterstudier. Denne gangen har totalt over 2000 studenter svart, og etter flere år med stabile tall viser årets resultater forbedring på flere områder. 47 prosent av studentene har svart på undersøkelsen.

Mer fornøyd med læringsutbyttet

Læringsutbyttet er ett av områdene studentene har blitt mer fornøyde med. Flere oppgir også at de kjenner til læringsutbyttebeskrivelsene for sitt studium

Det er en utvikling prorektor Nina Waaler gleder seg over:  

Et godt læringsutbytte er helt avgjørende for god kvalitet i utdanningene, og for at studentene vi utdanner kan bidra enda bedre i samfunns- og arbeidslivet. At studentene våre opplever at de har fått mer ut av utdanningen ser jeg som et tegn på at det arbeides godt med utdanningskvalitet i fagmiljøene, og at vi er på riktig vei, sier Waaler.   

En bedre studentopplevelse  

Årets avgangsstudenter er også mer tilfredse med læringsplattformen Canvas og med informasjonen de får fra faglærere og administrasjon. Waaler peker på at OsloMet de siste årene har innført en rekke nye systemer og løsninger, og at det nå kan se ut som om dette begynner å gi positive effekter.  

OsloMet har likevel ambisjoner om å gjøre hverdagen for studentene enda bedre, både i form av gode systemer, men også gjennom en satsing på innovative undervisningsmetoder. I årene framover vil vi satse tungt på dette, blant annet  gjennom programmet Den gode studentopplevelsen, sier Waaler.  

Praksis har blitt bedre

Studentene er mer fornøyde med alle deler av praksis enn tidligere år. Både forberedelsene til praksis, samarbeidet mellom praksisstedene og universitetet, og sammenhengen mellom teori og praksis fikk bedre skussmål fra avgangsstudentene.

Størst framgang for lærerstudentene  

Sett under ett er studentene i år mer tilfredse med studieprogrammet sitt. Særlig stor er forbedringen på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, der gjennomsnittlig tilfredshet med studiet har gått fra 3,8 til 4,0 (målt på en skala fra 1 til 5). Andelen som sier seg fornøyd har dermed økt fra 66 prosent til 78 prosent.

Korona-effekt?

I år ble undersøkelsen gjennomført under koronapandemien, etter nedstengingen av studiestedene. Studentene fikk derfor også spørsmål om hvordan denne perioden har påvirket dem.  

Nesten halvparten av studentene opplevde at læringsutbyttet var omtrent som før under nedstengingen, mens 32 prosent svarte at de fikk dårligere utbytte av studiene.  

Når vi nå er inne i en ny fase der studentene delvis er tilbake på campus, men mye undervisning fortsatt foregår digitalt, ser vi at vi trenger mer kunnskap om hvilke tiltak som kan sikre studentene et godt læringsutbytte. Dette må bli et viktig satsingsområde for hele sektoren i tiden framover, sier Waaler. 

Selv om studentene var litt mindre fornøyde med informasjonen de fikk fra studieprogrammet under korona-nedstengingen, opplevde de den likevel som bedre enn tidligere år. Den administrative informasjonen ble opplevd som like god under pandemien som før.   

chatbot-portlet