Droppe til innhold

Saksbehandling og klage på vedtak

Saksbehandlingen ved OsloMet reguleres av forvaltningsloven. Forvaltningsloven har bestemmelser om saksforberedelse, om enkeltvedtak og om klage på enkeltvedtak.

Hva er et enkeltvedtak?

Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder en eller flere bestemte personer. Svar du får på søknader om lokalt opptak, fritak eller innpassing, tilrettelegging og permisjon er eksempler på enkeltvedtak som skal behandles etter forvaltningsloven. 

Klage på vedtak

Du har klagerett på enkeltvedtak som er fattet ved OsloMet. Klagefristen er tre uker, og du må sende inn klage til enheten som har fattet vedtaket. Det vil i de fleste tilfeller si det fakultetet der du er student. Klagen skal opplyse om hvilket vedtak du klager over, om den endringen du ønsker, og gjerne også de grunnene du har for å klage.

Ved klage skal fakultetet først vurdere saken på nytt. Dersom fakultetet velger å ta klagen til følge, stopper saken normalt med det. Dersom fakultetet ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til klagenemnda som avgjør saken. Du kan ikke klage på vedtaket fra klagenemnda.

Vedtak om fusk fattes av klagenemnda. Dersom du klager på vedtak om fusk, vil saken sendes videre til Felles Klagenemnd som er en nasjonal klageinstans.

Aktuelt regelverk

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefontid mandag-tirsdag og torsdag-fredag fra 09.00-12.00.

Sykmelding for eksamen, klage på karakter og søknad om tilrettelegging leveres til ditt fakultets infosenter.


chatbot-portlet