Saksbehandling og klage | Rettigheter og plikter - Student

Saksbehandling og klage på vedtak

Saksbehandling og klage på vedtak

Saksbehandlingen ved OsloMet reguleres av forvaltningsloven. Forvaltningsloven har bestemmelser om saksforberedelse, om enkeltvedtak og om klage på enkeltvedtak.

Hva er et enkeltvedtak?

Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder en eller flere bestemte personer. Svar du får på søknader om lokalt opptak, fritak eller innpassing, tilrettelegging og permisjon er eksempler på enkeltvedtak som skal behandles etter forvaltningsloven. 

Klage på vedtak

Du har klagerett på enkeltvedtak som er fattet ved OsloMet. Klagefristen er tre uker, og du må sende inn klage til enheten som har fattet vedtaket. Det vil i de fleste tilfeller si det fakultetet der du er student. Klagen skal opplyse om hvilket vedtak du klager over, om den endringen du ønsker, og gjerne også de grunnene du har for å klage.

Ved klage skal fakultetet først vurdere saken på nytt. Dersom fakultetet velger å ta klagen til følge, stopper saken normalt med det. Dersom fakultetet ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til nemnd for studentsaker som avgjør saken. Du kan ikke klage på vedtaket fra nemnd for studentsaker.

Vedtak om fusk fattes av nemnd for studentsaker. Dersom du klager på vedtak om fusk, vil saken sendes videre til Felles Klagenemnd som er en nasjonal klageinstans.

Aktuelt regelverk