Rettigheter og plikter i praksisperioden | Praksis - Student

Rettigheter og plikter i praksisperioden

Rettigheter og plikter i praksisperioden

Dine rettigheter og plikter i forbindelse med praksisperioden.

Rettigheter

  • Det er OsloMet – storbyuniversitetet som har ansvaret for at praksisperioden er kvalitetssikret. Praksisen er en viktig del av utdanningen, og studentene skal ha faglig utbytte av det som skjer.
  • Når du er i praksis skal du ikke brukes som ordinær arbeidskraft.
  • Du skal ha en veileder og en kontaktlærer på OsloMet. Sammen skal dere sørge for at praksisperioden gir utbytte og at kommunikasjonen er god mellom praksisstedet, deg som student og læreren.

Plikter

  • Du må rette deg etter de retningslinjene som finnes for praksisperioden og for det yrkesfeltet du skal ut i. Dette innebærer at du må følge de samme reglene i forhold til taushetsplikt og andre etiske retningslinjer som kvalifiserte yrkesutøvere.
  • Noen praksissteder krever at studentene må teste seg for MRSA selv om de svarer Nei på alle spørsmålene. Det vil bli gitt informasjon til de studentene det gjelder. Studentene må selv bekoste testingen som skjer hos fastlegen.
  • Studenter er helsepersonell jamfør Helsepersonelloven §3. For helsefagstudenter gjelder at de plikter informere arbeidsgiver dersom de går på legemidler som kan påvirke yrkesutøvelsen, jamfør § 8. Se Legemiddelassistert rehabilitering.

Kontakt ditt fakultet

Kontakt ditt fakultet