Droppe til innhold

Smittevern i forbindelse med praksisstudier

Studenter som skal ut i praksis eller klinisk undervisning ved bestemte utdanninger, må være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden.

Er du omfattet av reglementet for medisinsk testing vil du få melding om det når du semesterregistrerer seg. Ved semesterregistreringen må du bekrefte at du har lest og forstått informasjonen om medisinsk testing og spørsmålene om smitterisiko.

Regelverket for smittevern ved OsloMet følger til enhver tid anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Innhold

Tuberkulose og MRSA

Dersom du har vært utsatt for smitterisiko for tuberkulose eller MRSA må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen ved ditt fakultet før du får lov til å starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Studentene må selv betale eventuelle utgifter i forbindelse med testing og vaksinering.

Har du vært utsatt for økt smitterisiko?

For å finne ut om du kan ha vært utsatt for økt smitterisiko må du lese spørsmålene under.

 • Hvis du kan svare NEI på alle spørsmålene trenger du ikke gjøre noe mer.
 • Hvis du kan svare JA på et eller flere av spørsmålene må du teste deg. Du må teste deg for tuberkulose selv om du har hatt BCG-vaksine. MRSA-testing gjøres hos fastlegen. Du kan bare teste deg hos SiO hvis du har fastlege der. Testing for tuberkulose gjøres ved diagnosestasjon eller helsestasjon. Varsle studieadministrasjonen ved ditt fakultet snarest hvis du ser at du må teste deg. 

Du må huske dette gjennom hele studietiden dersom du for eksempel reiser til risikoland eller på annen måte utsettes for økt smitterisiko. Spørsmålene nedenfor indikerer om du har vært utsatt for økt smitterisiko.

Tuberkulose

Regelverket for smittevern ved OsloMet følger til enhver tid anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Besvar spørsmålene med ja eller nei:

Hvis ja: lever dokumentasjon på gjennomgått tuberkuloseundersøkelse etter siste opphold til studieadministrasjonen ved ditt fakultet. Undersøkelsen må være foretatt tidligst to måneder etter at du forlot ett av de aktuelle landene.

 • Har du vært i kontakt med tuberkuløs smitte eller kan du på andre måter ha vært utsatt for tuberkuløs smitte?

Hvis ja: Lever dokumentasjon på gjennomgått tuberkuloseundersøkelse til studieadministrasjonen ved ditt fakultet. Du må gjennomføre tuberkuloseundersøkelse selv om du har tatt BCG-vaksine.

Du må bestille time for å ta røntgen thorax umiddelbart etter hjemkomst fra land med høy forekomst av tuberkulose/mistanke om eksponering, og svar foreligger samme dag eller dagen etter. Er svaret negativt kan du starte i praksis. Videre må du ta IGRA test 8-10 uker etter hjemkomst/eksponering. Er denne positiv blir du fulgt opp der testen er tatt. 

Svarte du JA på minst ett av spørsmålene ovenfor, gjelder følgende:

Regelverket for smittevern ved OsloMet følger til enhver tid anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

 • Du har lovpålagt plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Du plikter derfor å levere dokumentasjon på gjennomført medisinsk undersøkelse (IGRA-prøve (blodprøve), Mantoux-prøve, Pirquetprøve eller tilsvarende. I tillegg må du levere lungerøntgen - til studieadministrasjonen ved ditt fakultet.
 • Du må selv ordne med å få tatt testingen hos helsestasjon eller diagnosestasjon, ev. hos fastlegen din.
 • Alternativt leverer du inn dokumentasjonen for testing som er foretatt tidligst to måneder etter at du forlot ett av de aktuelle landene eller var i kontakt med tuberkuløs smitte.
 • Du kan ikke starte praksisopplæring/klinisk undervisning før du kan dokumentere gjennomgått medisinsk undersøkelse som viser at du ikke er smittet av/bærer av tuberkulose.
Svarte du NEI på alle spørsmål, gjelder følgende:

Du trenger du ikke foreta deg noe mer. Men husk at du er forpliktet til å varsle studieadministrasjonen ved ditt fakultet dersom noen av svarene endres underveis i studietiden.

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Besvar spørsmålene med ja eller nei:
 • Jeg har tidligere fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative)
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder bodd i samme husstand som MRSA-positiv
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder hatt nær kontakt med MRSA-positiv uten å bruke beskyttelsesutstyr (med nær kontakt menes kontakt som gir begrunnet mistanke om smitte)
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norden, og har der vært innlagt i helseinstitusjon
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norden, og har der fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norden, og har der arbeidet som helsearbeider
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norden, og har der oppholdt meg i barnehjem eller flyktningeleir
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder oppholdt meg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden, og har symptomer på hud-/sårinfeksjon, kronisk hudlidelse eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner
Svarte du JA på minst ett av spørsmålene ovenfor, gjelder følgende:
 • Du har plikt til å gjennomgå testing for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA-prøve). Du må levere dokumentasjon på gjennomført MRSA-prøve til studieadministrasjonen ved ditt fakultet. Du må selv ordne med å få tatt nødvendig medisinsk testing hos din lege. Husk at det kan ta opptil 10 dager å få prøvesvar klare. Se informasjon om hvordan prøvene skal tas.
 • Du kan ikke starte praksisopplæring/kliniske studier før du kan dokumentere gjennomgått medisinsk test som viser at du ikke er smittet av/bærer av MRSA.
Svarte du NEI på alle spørsmål, gjelder følgende:

Du trenger du ikke foreta deg noe mer. Men husk at du er forpliktet til å varsle studieadministrasjonen ved ditt fakultet dersom noen av svarene endres underveis i studietiden.

Har du spørsmål, ta kontakt med studieadministrasjonen ved ditt fakultet.

Vaksinasjon mot tuberkulose (BCG)

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet.

Under praksis og klinisk undervisning ved en rekke helsefaglige utdanninger kan studenter ha økt risiko for å bli smitte med tuberkulose. Studenter ved disse utdanningene bør derfor være vaksinert mot tuberkulose.

Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte kommunehelsetjenesten/helsestasjon og be om BCG-vaksinasjon.

Hepatitt B-vaksinasjon

Personer som utsettes for smittefare under utdanningen anbefales Hepatitt B-vaksinasjon. Vaksinen kan fås på blå resept for spesielle utdanninger. Den dekkes av blå resept §4, indikasjonsgruppe E.

Ordningen omfatter studenter i medisin, operasjonssykepleie, intensivsykepleie, jordmorfag, odontologi, tannpleie, bioingeniørfag.

Hvis du er i videreutdanning med utdanningsstipend, kan du ta kontakt med arbeidsgiver for å få gjennomført vaksinering.

Les mer

I utgangspunktet er alle helsearbeidere anbefalt å være vaksinert mot difteri, tetanus, kikhoste, polio (DTP-IPV), MMR (meslinger, kusma, røde hunder) og influensa.

For flere av vaksinene man fikk som barn er det behov for påfyll i voksen alder for å opprettholde beskyttelse mot sykdommene. Det gjelder alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise. Det er aktuelt med slik oppfriskningsvaksinasjon mot sykdommene difteri, stivkrampe kikhoste og polio når det er gått 10 år eller mer siden forrige vaksinedose. På grunn av økt risiko for smitte og videre spredning av smitte til sårbare pasienter, er dette spesielt viktig for helsepersonell.

Ta kontakt med helsestasjonen i din bydel eller kommune for å få gjennomført vaksinasjon.

Kontakt ditt fakultet

chatbot-portlet