Retningslinjer for styrere i praksisbarnehager - Student

Statisk artikkel

Retningslinjer for styrere i praksisbarnehager - oppgaver knyttet til praksisstudier for barnehagelærerstudenter

Styrer/leder i barnehagen er praksislærers arbeidsgiver og overordnede. Styrer/leder har ansvar for faglig og administrativ tilrettelegging av praksisstudiene i egen barnehage.
 • Faglig ansvar for praksisstudiene

  • På et overordnet nivå planlegge praksisperiodene med praksislærerne
  • Ivareta hensynet til studentenes praksisperioder i barnehagens planleggingsarbeid
  • Legge til rette for at praksisbarnehagens årsplan og barnehagelærerutdanningens planer for praksisstudier er rammene for innholdet i studentenes praksisperioder
  • I samarbeid med praksislærerne, legge til rette for at studentenes læring i praksisperioder er i samsvar med faglige målsettinger for praksisperiodene
  • Legge til rette for at praksisbarnehagen kan fungere som en forskningsarena for barnehagelærerstudenter og ansatte ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, LUI
  • Legge til rette for at praksislærere med erfaring og veilederkompetanse gis mulighet til å veilede nye praksislærere i barnehagen
  • Legge til rette for at praksisbarnehagen kan ta imot studenter som skal gjennomføre ulike oppgaver og lignende, utenom de veiledede praksisperiodene 
  • Sørge for at praksislærer gir tilbakemeldinger til OsloMet på praksisstudiene og samarbeidet med OsloMet
  • Bidra til gjensidig kommunikasjon mellom praksisbarnehagen og OsloMet og eventuelle Universitetsbarnehager vedrørende utvikling av kvaliteten på praksisstudiene
 • Administrativt ansvar for praksisstudiene

  • Sørge for at kvalifiserte praksislærere i barnehagen melder seg på til funksjon som praksislærer, samt oppfordre til og tilrettelegge for at praksislærere kan ta videreutdanning i pedagogisk veiledning
  • Igangsette og lede prosessen med at praksislærere fordeler seg på studentkull for neste studieår
  • Sette seg inn i og sørge for at praksislærerne er kjent med den formelle avtalen mellom praksisbarnehagen og OsloMet, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
  • Så snart som mulig gi beskjed til praksisadministrasjonen om permisjoner, frafall eller sluttede praksislærere
  • Sørge for at praksislærer leser informasjon som sendes ut om rammer og innhold i praksisperioder
  • Avklare sammen med praksislærer dersom veiledningen av studentene skal gjennomføres utenfor praksislæreres arbeidstid
  • Melde fra til praksisadministrasjonen dersom en praksislærer er fraværende mer enn to dager, og sørge for at studentene ivaretas av andre ansatte ved praksislærers sykdom
  • I samarbeid med eier sikre at praksislærere får utbetalt lønn i henhold til gjeldende sentrale avtaler
  • Følge LUIs prosedyrer hvis studenter klager på praksislærer eller barnehage (lenke i tekst)
 • Før praksisperioder

  • Informere hele personalgruppen om studentenes praksisperioder og praksisoppgaver
  • Legge til rette for at studentene kan benytte hele praksisbarnehagen som praksisarena
  • Tilrettelegge for at studenter kan delta i alle relevante møter i/med praksisbarnehagen
  • Motivere hele personalgruppen til å ta imot studentene på en god måte
   • Alle ansatte har ansvar for å være rollemodeller for studentene
   • Arbeide med holdninger i personalgruppen slik at studenter ses som en ressurs for barna/barnehagen
  • I samarbeid med praksislærere, informere barn og foresatte om når det kommer studenter til barnehagen
  • Sørge for at praksislærer, så langt det lar seg gjøre, kan prioritere å delta på samarbeidsmøter selv om det oppstår uforutsett fravær i barnehagen
  • I samarbeid med praksislærer, lede hele eller deler av førpraksismøtet for studenter. Innhold på førpraksismøter kan være:
   • Presentasjon av barnehagens plandokumenter, pedagogiske plattform og barnehagens satsningsområder
   • Omvisning i barnehagens lokaler og uteområde
   • Gjennomgang av forventningsavtale, inkludert forventninger til studenten når det gjelder ansvar for egen læring, samarbeid med personalgruppen og det å forholde seg til barnehagens rutiner
   • Avklare bruk av materiell og utstyr med studenter, for eksempel datamaskiner
   • Gjennomgang av studentens presentasjon av seg selv
 • I praksisperioder

  • Være tilgjengelig for studenter ved spørsmål og når de har oppgaver som fordrer at de snakker med styrer i praksisperioden
  • Delta i veiledningstimer med studenter hvis praksislærer eller student ønsker dette
  • Være tilgjengelig for veiledning og samtaler med praksislærere om studenter
  • Være praksislærers drøftings- og samtalepartner i forbindelse med vurdering av studenter generelt, og særlig når det gjelder studenter som står i fare for å få praksis vurdert til ikke bestått eller særskilt skikkethetsvurdering 
  • Delta i møte om "Melding om fare for ikke bestått praksis", og/eller gi veiledning til praksislærer i forkant av møtet
  • Lese utkast til midtveisvurdering og sluttrapport og gi tilbakemelding på hva som eventuelt er uklart/ufullstendig i lys av vurderingskriterier for praksisperioden
  • Gjennomføre et evalueringsmøte med studenter om veiledning og barnehagen som praksisarena etter at student har mottatt vurderingsrapport og før student forlater barnehagen. Benytt skjemaet lenket opp i teksten her.
 • Etter praksisperioder

  • Bringe videre tilbakemeldinger fra studenter i personalgruppen og ta opp erfaringer i personalgruppen i forbindelse med planlegging av nye praksisperioder
  • Signere på sluttvurdering/vurderingsrapporten, og sjekke at forsiden er fylt ut med signaturer for både midt- og sluttvurdering, samt at øvrige felt er fylt ut
  • Sjekke at studenten får en riktig utfylt og signert vurderingsrapport så snart praksisperioden er gjennomført. Det er praksislærere som overleverer den til studenten etter gjeldende rutiner
  • Sørge for at barnehagen har lagret en kopi av vurderingsrapporten ut studieåret i tilfelle OsloMet må etterspørre den
  • Eventuelt fylle ut og sende inn første side av vurderingsrapporten til praksisadministrasjonen ved LUI, ved endringer i avtalt praksis. Et eksempel kan være at en student har sluttet på studiet i løpet av praksisperioden.