Praksis - Vernepleie Sandvika | Praksis | HF - Student

Praksis for vernepleie - deltid

Praksis for vernepleie - deltid

Praksisinformasjon for studenter på bachelor i vernepleie deltid.

For alle studenter ved Fakultet for helsevitenskap

Om praksis for vernepleie, deltid

Når du er i praksis er du ute i yrkesfeltet og får opplæring i hvordan teorien brukes i det daglige arbeidet.  For deltidsstudenter er praksis fordelt over de tre siste årene av studiet da førsteåret kun har teoretiske emner. Se Programplanen for oppbygging av studiet. Praksisstudier betraktes som et heltidsstudium. En praksisuke er gjennomsnittlig 30 timer, og turnus innebærer både dag, kveld og helgearbeid.  Vaktene settes opp i samarbeid med praksislærer, og skal sikre kontinuitet og oppfølging i læringsprosessen. Studenter som er i et arbeidsforhold, må selv ordne med fri/ permisjon i forbindelse ved praksisgjennomføring.

I Canvas, fellesemne Vernepleie, finner du informasjon om praksisemnene, praktisk informasjon og Søknadsskjema for praksisstudier.

  • Det er OsloMet som har ansvaret for at praksisperioden er kvalitetssikret. Praksis er en viktig del av utdanningen, og studentene skal ha faglig utbytte av det som skjer.
  • Når du er i praksis skal du ikke brukes som ordinær arbeidskraft.
  • Du skal ha en praksisveileder i praksis. Sammen skal dere sørge for at praksisperioden gir utbytte og at kommunikasjonen er god mellom praksisstedet, deg som student og læreren. Du må rette deg etter de retningslinjene som finnes for praksisperioden og for det yrkesfeltet du skal ut i. Dette innebærer at du må følge de samme reglene i forhold til taushetsplikt og andre etiske retningslinjer som kvalifiserte yrkesutøvere
  • Politiattest skal leveres ved studiestart. Normalt er den gyldig hele studietiden. Enkelte praksissteder kan likevel kreve at student viser fram ny politiattest som er av nyere dato til tross for innlevert politiattest ved studiestart.
  • Egenerklæring for tuberkulose- og MRSA-smitte avgis ved hver semesterregistrering. Det kan stilles krav om testing eller vaksine for å få lov å begynne i praksis.
  • Noen praksissteder krever at studentene må teste seg for MRSA selv om de svarer ''Nei'' på alle spørsmålene i egenerklæring. Det vil bli gitt informasjon til de studentene det gjelder. Studentene må selv bekoste testingen som skjer hos fastlegen.
  • Hele veien i studiet, også i praksis, foretas skikkethetsvurdering av studenten.
  • Vernepleie benytter praksisplasser hovedsakelig i Oslo og Akershus innenfor kommunale pleie og omsorgstjenester, skole, barnehage. Våre praksisplasser i Akershus er kommuner på Romerike, Nordre Follo, Bærum, Drammen og Asker. Ved praksis innen psykiatri og rus, har vi samarbeid med A-hus, Vestre Viken, Oslo Universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus.