Praksis - Paramedic | Praksis | HF - Student

Praksis - Prehospitalt arbeid - paramedic

Praksis - Prehospitalt arbeid - paramedic

 • Organisering av praksisstudier

  1. studieår

  Studentene har ca. 2 dager observasjonspraksis ved sykehjem/geriatrisk avdeling og ca. 4 dager i ambulanse.

  2. studieår

  Studentene har ca. 4 dager observasjonspraksis i akuttmottak, samt ca. 2 dager observasjonspraksis ved kommunal legevakt. Praksisstudier avsluttes med Kliniske studier i 12 uker (akutt ambulanse) inkludert introduksjon og etterarbeid.

  3. studieår

  Kliniske studier i 6 uker inkludert introduksjon og etterarbeid (ambulanse). Praksisstudiene avsluttes med 9 uker kliniske studier inkludert introduksjon og etterarbeid.

  Organiseringen av de ulike praksisperiodene er nærmere beskrevet i programplanen.

 • Arbeidsoppgaver, læringsavtale og arbeidstid

  Arbeidsoppgaver og læringsavtale

  Studentens læringsmål skal formuleres i en læringskontrakt mellom student, veileder og praksisplass. Fastsetting av konkrete arbeidsoppgaver, arbeidstid og studiedager for studenten skal planlegges av veileder og student i fellesskap.

  Arbeidstiden i praksis

  Tilstedeværelse i kliniske studier utgjør gjennomsnittlig 30 timer pr. uke, i tillegg til 14 dager gjennomført observasjonspraksis. Fastsetting av studentens arbeidstid tar utgangspunkt i den arbeidstid som er gjeldende innenfor det aktuelle arbeidssted. På arbeidssteder hvor det følges en døgnkontinuerlig turnus bør det være en rimelig fordeling mellom dagarbeid og kveldsarbeid. Retningsgivende for studenter er to kvelder per uke og ikke mer enn hver 3. helg. Disse skal turnus-planlegges. Avhengig av praksissted går studenten vakter både dag, kveld, natt og helg i løpet av perioden, og følger i hovedsak praksisveileders turnus der det er aktuelt. Det forventes at studenten er tilstede ved vaktens begynnelse. Turnus avtales med hvert enkelt praksissted.

 • OsloMet sine praksisplasser og reisevei til praksis

  Hvor har OsloMet praksisplasser?

  Vi har samarbeidsavtaler med ulike institusjoner og tjenestetilbud. Disse avtalene vil variere fra år til år, noen ganger fra periode til periode.

  De kliniske studiene utføres i ambulansetjeneste i Helse Sør-Øst. For observasjonspraksis har OsloMet samarbeidsavtaler både i og utenfor Oslo og Akershus

  Reisevei til praksissted

  Studenter må påregne reisevei til praksissted i observasjonspraksis. Klinisk praksis kan foregå i hele Helse Sør-Øst. Man kan derfor ikke planlegge sin studiesituasjon ut fra forventninger om praksisplass i egen kommune.

 • Fordeling av praksisplasser

  Praksisfeltet legger føringer for hvilke plasser vår utdanning har tilgang til, og dette påvirker derfor praksisplasseringen hver periode. Vi har samarbeidsavtaler med institusjoner innenfor vårt geografiske område. Studentene vil få tildelt praksisplasser ut fra de til enhver tid gjeldende avtaler mellom universitetet og institusjonene. Avgjørelser om tildeling av praksisplass baserer seg på administrative og praktiske vurderinger av helhetlig karakter, der tilgang på praksisplasser og fordeling av lærerressurser ute i praksisfeltet er avgjørende. Det gis ikke anledning til bytte av praksisplass med mindre det kan dokumenteres tungtveiende grunner.

  Husk at praksiskoordinator benytter seg av semesteradressen din når de fordeler deg i praksis. Du oppdaterer semesteradressen selv i Studentweb.

 • Har du behov for spesiell tildeling av praksisplass?

  Har du barn under 12 år, egen sykdom eller sykdom i nær familie, eller har tillitsverv i OsloMets regi/nasjonal studentorganisasjon kan du melde fra om at du har behov for spesiell tildeling av praksisplass. Med spesiell tildeling menes det at man vil bli forsøkt plassert på en av universitetets eksisterende praksisplasser som er nærmest bostedsadresse eller kortest reisevei med kollektivtransport.

  For melding om spesiell tildeling av praksisplass, benytt Kontaktskjema HV.

 • Veiledning

  Studenten har ansvar for å møte forberedt til evalueringsmøter. Veilederen skal følge studenten i læreprosessen og aktivt ta ansvar for nødvendig progresjon. Planlegging av arbeidsoppgaver/læringsmål, oppfølging og evaluering av disse og eventuell justering av arbeidsoppgaver/læringsmål hører inn under progresjon i læreprosessen. Avtale om tidspunkter for veiledning skal fastsettes snarest mulig etter at studenten har begynt i praksis.

  Studenten og praksisveilederen har gjensidig ansvar for å forberede innholdet i veiledningstimene. Studenten bør få fortløpende tilbakemelding på fungering i praksis. Studenten skal imidlertid ha en mer omfattende halv- og heltidsvurdering sammen med praksisveileder. Hvis det er naturlig bør også andre ansatte delta. Det skal vurderes i hvilken grad studenten har nådd de læringsmål som framkommer i fagplanen og reglement for ekstern praksis og om studenten har nådd de læringsmål som fastsettes i samarbeid mellom student, veileder og praksissted.

 • Vurdering 

  Vurdering av praksis skjer i samsvar med Forskrift om studier og eksamen for OsloMet - storbyuniversitetet §16. Godkjenning/ikke godkjenning av praksisperioden er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Formell vurdering knytter seg til gjennomførte og godkjente arbeidskrav, herunder krav om tilstedeværelse i praksis og gjennomføring av veiledning.

  For at periodene med kliniske studier skal kunne vurderes til bestått, må studenten være til stede minimum 90 prosent av den planlagte tiden. Ved fravær mellom 10 og 20 prosent kan fravær tas igjen i forbindelse med perioden etter avtale med praksisveileder. Dersom fraværet overstiger 20 prosent må perioden tas igjen i sin helhet. Dette fører til forsinkelser i studieforløpet og må sees i forhold studentens individuelle utdanningsplan. Praksisforberedende møte regnes som en del av praksis og er obligatorisk.

  Får en student vurderingen 'ikke bestått' på en veiledet praksisperiode, må perioden eller deler av denne tas om igjen. Får studenten vurdert samme praksisperiode til 'ikke bestått' to ganger, må studiet normalt avbrytes.

  Dersom det etter varslingstidspunktet, (jf. Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet av 26.06.12,§8-1, pkt. c) oppstår forhold som er av en slik art at det utvilsomt ville føre til at praksisperioden ble underkjent dersom det hadde oppstått tidligere, skal det likevel kunne føre til at praksisperioden blir vurdert til 'ikke bestått'. Ved 'ikke bestått' praksisperiode, sendes kopi av vurderingsskjemaet til studieadministrasjonen. Dersom det foreligger særskilte grunner, kan studenten søke fakultetets utvalg for studentsaker om å få tilrettelagt en tredje og siste praksisperiode. Studieadministrasjonen gir nærmere opplysninger.

 • Fravær i praksis

  Praksisperioden er obligatorisk, og fravær godtas bare i forbindelse med sykdom og/eller permisjoner innvilget av universitetet.

  Permisjoner gis bare i helt tvingende tilfeller, og aldri ut over en uke. Permisjonstiden må arbeides inn igjen.

 • Klage

  Hvis du mener praksisstedets muligheter for kompetanseutvikling eller veiledning er mangelfull i omfang eller kvalitet har du anledning til å klage.

  Klager må fremmes senest tre uker etter at den aktuelle praksisperioden er avsluttet.

  Karakterfastsetting av praksisopplæring kan ikke påklages. Bare formelle feil kan påklages, se Lov om Universitet og høgskoler § 5-3.

 • Taushetsplikt

  Lov om universiteter og høgskoler pålegger helsefagstudenter taushetsplikt på visse områder. Når du semesterregistrerer deg må du krysse av for at du er innforstått med at du har taushetsplikt i praksis, samt at du også forstår hva dette innebærer.