Permisjon | Rettigheter og plikter - Student

Slik søker du om permisjon

template.back.to.overview Slik søker du om permisjon

Du kan i enkelte situasjoner søke om permisjon fra studiet.

Når kan du søke om permisjon?

Permisjon er et tidsbegrenset opphold i din studieprogresjon. Du kan som regel få innvilget permisjon av følgende grunner:

 • graviditet eller omsorg for barn
 • tjenesteplikt i Forsvaret
 • verv i studentpolitiske organer
 • andre særlige grunner

For permisjon av øvrige grunner enn de overnevnte bør du ha avlagt minimum 30 studiepoeng det siste studieåret eller avlagt minimum 60 studiepoeng siden forrige permisjon. Du kan normalt få innvilget permisjon for inntil ett år.

Slik søker du om permisjon

Fyll ut søknadsskjema om permisjon på bokmål (nettskjema.no) eller nynorsk (nettskjema.no). Det er studieadministrasjonen ved fakultetet ditt som behandler søknaden.

Kontakt ditt fakultet om du har spørsmål. Søknaden bil bli behandlet så raskt som mulig. I perioder med lang behandlingstid, vil du få et foreløpig svar fra oss innen en måned fra søknadsdato.

Hva gjør du hvis søknaden blir avslått?

 • Du kan klage hvis du får avslag på søknaden.
 • Du må sende klagen til ditt fakultetet og søknaden vil så bli behandlet på nytt.
 • Dersom du har nye opplysninger kan du sende inn tilleggsinformasjon.

Hvis klagen blir avslått blir den sendt til klagenemda ved OsloMet – storbyuniversitetet for ny behandlingsdom, se lov om universiteter og høyskoler § 5-1 nr 1 (Lovdata.no). Du kan ikke klage på Klagenemdas vedtak i en klagesak.

Vær oppmerksom på følgende:

 • I permisjonstiden kan det vedtas endringer i program- og emneplaner, for eksempel endring av pensum, arbeidskrav og eksamensformer.
 • Når du er i permisjon er du selv ansvarlig for å holde deg orientert om endringer i frister og regler for program- og emneplaner, og foreta eventuelle fagvalg.
 • Du er selv ansvarlig for å melde fra om når du kommer tilbake til studiet innen fastsatte frister som gjelder for ditt fakultet. Dersom du ikke gjør dette kan du miste studieplassen.
 • Hvis du ikke vil komme tilbake til studiet etter permisjonen må du sende en skriftlig oppsigelse av studieplassen din til studieadministrasjonen ved ditt fakultet.
 • I enkelte tilfeller kan du avlegge eksamen i permisjonstiden. Dette må du søke om. Hvis søknaden blir innvilget må du selv melde deg opp til eksamen innen gjeldende frister.

Dine rettigheter står beskrevet i forskrift om studier og eksamen §4-3(Lovdata.no).