Metadata for masteroppgave ved LUI - Student

Metadata for masteroppgave (Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier)

Metadata for masteroppgave (Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier)

Her ser du hvilke spørsmål om metadata du skal du besvare innen fristen for innlevering av masteroppgaven.

Tittel og språk

Alle masteroppgaver skal ha en hovedtittel. Masteroppgaver som består av flere artikler skal ha en hovedtittel som dekker innholdet i alle artiklene.

Husk også å registrere tittel på oppgaven i Studentweb.

Du skal også oppgi hvilket språk oppgaven er skrevet på

Sammendrag.

Ca. 300 ord. Kopi av abstract/sammendrag i oppgaven der dette finnes.

Navn på forfatter og veileder

Du skal oppgi navn på forfatter/forfattere av masteroppgaven og navn på veileder. Har du flere veiledere, skal også disse oppgis.

Publisering og lisensavtale

Ved å godta denne avtalen gir du som forfatter Læringssenter og bibliotek (LSB), på vegne av OsloMet -storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus), rett til vederlagsfritt å gjøre det innleverte dokumentet tilgjengelig i et institusjonelt arkiv.

 • Denne avtalen er ikke til hinder for at forfatteren kan publisere dokumentet i papirform eller elektronisk annetsteds i en identisk eller endret versjon.
 • Forfatteren skal avlevere dokumentet i et maskin-leselig format spesifisert av OsloMet.
 • Forfatteren garanterer at han eller hun har opphavsrett til arbeidet, eller tillatelse fra rettighetshavere til å publisere teksten på internett.
 • OsloMet har ikke adgang til kommersiell utnytting av dokumentet.
 • Arbeidet kan brukes det vil si vises til, lenkes til, siteres fra, skrives ut og lastes ned innenfor de rammer som lov om opphavsrett til åndsverk av 12.mai 1961 nr. 2 (åndsverksloven) med endringer angir.

Forfatteren må skriftlig søke LSB om å si opp avtalen.

Det gjøres oppmerksom på at masteroppgaver som utgangspunkt er offentlige. Dersom oppgaven ikke er klausulert eller embargotiden har utløpt, vil det kunne gis innsyn i masteroppgaver som ligger i universitetets ordinære arkiv (pt. Public 360) selv om oppgaven ikke er publisert i ODA.

Velg ett alternativ

 • JA, jeg godtar avtalen og vil at min masteroppgave skal være tilgjengelig for omverden (er oppgaven klausulert en viss periode av andre grunner, blir den tilgjengelig når embargotiden er utløpt).
 • NEI, jeg vil ikke at min masteroppgave skal være tilgjengelig for omverden (er oppgaven klausulert pga. taushetsplikt må du velge dette svaralternativet).

Personvern og etikk

Hvis du behandler personopplysninger i din masteroppgave skal dette håndteres på bestemte måter. Les mer om dette her: Personvern i bachelor- og masteroppgaver.

Klausulering.

Dersom oppgaven er klausulert, må klausuleringsskjema leveres inn sammen med oppgaven. Oppgaver som klausuleres etter lovbestemt taushetsplikt (§13 i Forvaltningsloven) skal ikke publiseres i ODA.

Klausulering av andre grunner kan gjøres i maksimalt 5 år. Andre grunner kan for eksempel være publisering av artikkel.

Velg ett alternativ

Nei

 • Ja, grunnet lovpålagt taushetsplikt
 • Ja, av andre grunner i 1 år (embargotid 1 år)
 • Ja, av andre grunner i 2 år (embargotid 2 år)
 • Ja, av andre grunner i 3 år (embargotid 3 år)
 • Ja, av andre grunner i 4 år (embargotid 4 år)
 • Ja, av andre grunner i 5 år (embargotid 5 år)