Informasjon til praksissted for praksis 2. år - Student

Informasjon til praksisstedet

Informasjon til praksisstedet

Andreårsstudentene ved bibliotek- og informasjonsstudiene har praksisperiode i 5 uker fra januar.

Praksisen skjer i tilknytning til emnet Undersøkelsesmetoder i teori og praksis, der studentene gjennom forelesninger og øvingstimer får en innføring i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. De gjennomfører praktiske øvelser og lærer seg å utforme spørreskjemaer og intervjuguider, gjøre intervjuer og bearbeide kvantitative og kvalitative data. I løpet av praksisperioden skal derfor studentene bruke 10 dager på å gjennomføre en empirisk undersøkelse praksisstedet kan ha interesse av. De resterende 15 dagene av praksisperioden skal være ordinær praksis i biblioteket. (Pga. koronasituasjonen vil det i januar 2021 bli gitt en alternativ eksamensoppgave for de som får problemer med å innhente empiri.) 

Feltarbeidet

Faglærerne vil i forkant av praksisperioden presentere studentene for en rekke forslag til undersøkelser de kan gjøre. Forslagene vil være relevante for ulike typer bibliotek, både store og små, fag-, skole- og folkebibliotek, samt andre typer praksissteder. Forslagene er ment å være veiledende og til inspirasjon, så de kan tilpasses og endres etter behov. Siden det er ønskelig at studentene gjør undersøkelser praksisstedet kan ha interesse og nytte av, vil studentene ta kontakt i begynnelsen av november for å drøfte valg av undersøkelse. Vår erfaring tilsier at studenter og kontaktpersoner får til en god dialog rundt dette.

Studentene får tildelt en veileder fra utdanningen, som i månedsskiftet november/desember vil hjelpe dem med å planlegge undersøkelsen. Selve gjennomføringen skjer på selvstendig grunnlag, siden undersøkelsen er studentenes eksamensbesvarelse i emnet Undersøkelsesmetoder i teori og praksis. Det er altså ikke ønskelig at praksisstedet bidrar med veiledning. Det er viktig at studentene arbeider selvstendig med gjennomføringen.

Arbeidsoppgaver

Det er ikke fastsatt kriterier som må oppfylles for å bli godkjent som praksissted, men normalt bør det være fagutdannet bibliotekar i heltids- eller deltidsstilling på praksisstedet. At bibliotekaren ikke er tilsatt på full tid, trenger ikke være noen hindring. Tiden som ikke øvingsbibliotekaren er til stede, kan benyttes til prosjektarbeidet eller andre oppgaver.

Hvordan dere ønsker at studenten(e) skal legge opp løpet i praksisperioden, vurderer dere best selv. Erfaring tilsier at det kan være lurt å legge tyngden av ordinær praksis tidlig i perioden slik at praktikanten raskt kommer inn i virksomhetens daglige rutiner. Da får også studentene mer tid til arbeid med oppgaven mot slutten av perioden når rapporten skal ferdigstilles. Dere trenger ikke føle ansvar for at studentene skal introduseres til alle sider av virksomheten i 2. års praksis – dere kan heller gjøre et utvalg blant arbeidsoppgavene.

Prosessen i korte trekk

  • Studentene får vite sin praksisplass i slutten av oktober og dere blir informert om praktikantens navn og e-postadresse.
  • Praktikanten sender sin CV til dere.
  • Mellom 1. og 16. november offentliggjør faglærerne sine forslag til undersøkelser og studentene tar umiddelbart kontakt med praksisstedet for å drøfte valg av undersøkelse. (Pga. en upredikerbar koronasituasjon avklares dette først i januar 2021).

Send faktura til OsloMet for utbetaling av honorar

Informasjon om dette finner du på denne siden.