Godskriving av fag - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier | Eksamen | LUI - Student

Søknad om godskriving og forhåndsgodkjenning av fag, fakultet LUI

Søknad om godskriving og forhåndsgodkjenning av fag, fakultet LUI

Skjemaet gjelder for studenter ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier som ønsker å få vurdert hvorvidt tidligere gjennomført utdanning fra andre læresteder kan godskrives i nåværende utdanning, og for studenter som ønsker forhåndsgodkjenning av fag som skal gjennomføres ved andre læresteder.

Hva bør du tenke på i forbindelse med innpassing av tidligere utdanning?

Før du sender inn denne søknaden, vil vi oppfordre deg til å vurdere nøye om du virkelig ønsker å søke om godskriving av tidligere utdanning. Du går nå på et 3-, 4- eller 5-årig studieprogram og har en unik mulighet til å få tre eller fire års gratis utdanning. Du må også være oppmerksom på at det kan hende du ikke har rett på lån og stipend fra Lånekassen hvis du får innvilget fritak/godskriving av tidligere utdanning. Ta kontakt med Lånekassen hvis du har spørsmål som går på dette.

Til deg som er grunnskolelærerstudent: Det er mange som ønsker seg tittelen «adjunkt/lektor med tilleggsutdanning» etter fullført utdanning. Ofte er det slik at den utdanningen du har fra før kan brukes som videreutdanning/tilleggssår hos en framtidig arbeidsgiver. Før du søker om godskriving bør du ha satt deg inn i hva dette innebærer. Du kan lese mer om stillingstittelen «adjunkt med tilleggsutdanning» på Utdanning.no.

Generelle krav om godskriving av annen utdanning

Godskriving og forhåndsgodkjenning av annen utdanning er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 3-4 og § 3-5, Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet § 3-3 (lovdata.no), forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, og forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning, §5 Fritaksbestemmelser.

Gjelder for all godkjenning

For all godkjenning gjelder det at det normalt kun godskrives studiepoenggivende komplette fag og faggrupper.

Søknader om godskriving og forhåndsgodkjenning av utdanning fra andre læresteder behandles fortløpende ved fakultetet. Fordi det kan være flere instanser ved fakultetet som må vurdere saken din, kan det ta tid før du får svar fra oss.

Søknad om godskriving og forhåndsgodkjenning av fag ved fakultet LUI (PDF).