Droppe til innhold

Retningslinjer for fritak for deler av studium ved OsloMet på grunnlag av realkompetanse

Full tittel: Retningslinjer for vurdering av søknad om fritak for deler av studium ved OsloMet på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse.

Fastsatt av studieutvalget 16. oktober 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-5 annet ledd.

1. Virkeområde

Retningslinjene gjelder ved vurdering av søknad om fritak for deler av studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse.

2. Avgrensninger og presiseringer

2-1 I disse retningslinjene brukes realkompetanse om kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, jf. nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, som er oppnådd på andre måter enn gjennom formell universitets- eller høgskoleutdanning.

2-2 Fritak etter disse bestemmelsene kan omfatte vurdering/eksamen, obligatorisk deltakelse i undervisning, arbeidskrav, praksisstudier, prosjektdeltakelse, innleveringer, framføringer eller liknende.

2-3 Opptak til et studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus på grunnlag av realkompetanse gir ikke i seg selv noen rett til fritak for deler av studiet. Dersom en søker mener at hennes/hans samlede realkompetanse ikke bare tilsvarer opptakskravene, men også dekker elementer i studiet, kan vedkommende søke om fritak. Jf. også punkt 3-4.

2-4 Utdanning eller opplæring fra videregående opplæring eller fagskole gir i seg selv ikke grunnlag for fritak for deler av studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Slik utdanning eller opplæring må kombineres med yrkespraksis og/eller annen kompetansegivende aktivitet for å kunne vurderes for fritak.

For høgskolens ingeniørstudier gjelder fritaksbestemmelsene i forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning § 5.

3. Søknadsprosedyrer

3-1 Søknad om fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse skal sendes det aktuelle fakultetet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultetsstyret kan bestemme at slik søknad må fremmes innen en nærmere angitt frist.

3-2 Søker må selv angi konkret hvilken del eller hvilke deler av studiet hun/han ønsker å få vurdert sin realkompetanse i forhold til. Videre må søker redegjøre for hva hun/han kan, altså hvilket læringsutbytte hun/han har oppnådd som skal gi grunnlag for fritak. Dette må underbygges av den dokumentasjonen som legges fram, jf. punkt 5 om krav til dokumentasjon.

3-3 Fakultetsstyret avgjør søknad om fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse.

3-4 Søknad om fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse blir normalt ikke behandlet før søkeren er tatt opp på det aktuelle studiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

4. Vurderingsgrunnlag

4-1 Søknad om fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse vurderes på individuelt grunnlag.

4-2 Søkers realkompetanse skal reelt dekke de deler av et studium det skal gis fritak for. Med dette menes at det på grunnlag av en faglig vurdering må godtgjøres at søker har oppnådd et læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som samlet sett kan anses som likeverdig med det samlede læringsutbyttet en student skal ha oppnådd gjennom ordinære studier i henhold til rammeplan, programplan og/eller emneplan for studiet.

4-3 Dersom søknad om fritak gjelder praksisstudier hvor det inngår veiledning, må søker dokumentere yrkespraksis med formalisert veiledning av et visst omfang. Veiledningen skal være gitt av kvalifisert personale. Yrkespraksis skal vurderes opp mot det læringsutbyttet som er fastsatt i rammeplan, programplan og/eller emneplan for de aktuelle praksisstudiene.

4-4 I tillegg til framlagt dokumentasjon, jf. punkt 5, kan fakultetsstyret bestemme at det skal gjennomføres et faglig intervju og/eller praktisk prøving for å få vurdert om søkers samlede kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse kan gi grunnlag for fritak. Fakultetsstyret kan også bestemme at søker må utarbeide en skriftlig oppgave, et refleksjonsnotat eller liknende over et oppgitt tema som skal inngå i vurderingsgrunnlaget.

4-5 Fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse skal ikke svekke kandidatens faglige nivå.

5. Dokumentasjon

5-1 Søknad om fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse må være tilstrekkelig dokumentert til at faglige vurderinger kan foretas. Slik dokumentasjon kan f.eks. være:

a) Bekreftelse eller attest fra arbeidsgiver eller frivillig organisasjon som beskriver søkers arbeidsoppgaver og deltakelse i konkrete arbeidsoperasjoner eller arbeidsområder, herunder hvilke arbeidsmetoder vedkommende har benyttet. Det skal også redegjøres for omfang og innhold i eventuell formalisert veiledning som er gitt søker i yrkessammenheng. Bekreftelse eller attest skal være undertegnet og datert og angi varigheten på arbeidsforhold eller organisasjonstilknytning, søkers stilling eller organisasjonsverv og stillingsprosent.

b) Kursbevis med kursbeskrivelse som dokumenterer kursets omfang eller varighet (timer/dager/uker/måneder), innhold og nivå.

c) Publiserte artikler, rapporter eller liknende innenfor aktuelt fagområde eller kunnskapsfelt.

d) Arbeidsprøver, produkter eller liknende innenfor aktuelt fagområde eller kunnskapsfelt. Søker må dokumentere at de framlagte arbeidene er søkers egne.

5-2 Dokumentasjon i form av arbeidsattester, bekreftelser på deltakelse eller verv i frivillige organisasjoner, kursbevis eller liknende skal foreligge som offentlig attesterte kopier. Høgskolen i Oslo og Akershus kan kreve at originaler av dokumentene legges fram.

6. Delegering av myndighet

Fakultetsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet etter disse retningslinjene punkt 3-1, punkt 3-3 og punkt 4-4 til andre instanser ved fakultetet.