Blakerstiftelsen - Student

Blakerstiftelsen

Blakerstiftelsen

Stiftelsen Blaker Studenthjem deler ut stipend innenfor området produktdesign.

Søknad

Søknadsfrist 1. november.
Send søknaden din hit: blakerstiftelsen@oslomet.no

§1 (utdrag):

Stiftelsen Blaker Studenthjem har til formål å gi individuelle tilskudd (stipend) til prosjektstøtte, studiereiser og kurs, samt utplasseringer, for studenter og tidligere studenter ved OsloMet lokalisert på Romerike, innenfor design og forming. Tilsvarende kan det gis individuelle stipend til utenlandske studenter for hospitering ved OsloMet lokalisert på Romerike, og stipend til studiereiser og kurs til tidligere studenter av Statens lærerhøgskole i forming, Blaker.

Prosjektstøtten, studiereisene og kursenes formål skal være å bidra til nevntes utdanning og videreutvikling i fagene design og forming, mens utplasseringene spesielt skal ha som formål å utvikle og beholde et regionalt samarbeid med bedrifter og institusjoner, særlig i regionen Romerike, til fremme av fagene både innenfor nevnte og generelt. Hospiteringene for utenlandske studenter skal særlig brukes til å få internasjonale impulser til studentene, skolen og regionen.

Stiftelsen kan yte bidrag til spesielle formål eller konkurranser som settes i verk til fremme av fagene, samt for sistnevnte formål samarbeide med offentlige og private institusjoner.

Les vedtektene for Blakerstiftelsen

Det legges opp til tildelinger i størrelsesorden NOK 10.000, - 25.000, selv om høyere beløp kan vurderes. Totalt beløp utdelt antas å bli NOK 100.000 årlig.

Det bemerkes at utplasseringene ikke trenger å være knyttet til bedrifter / organisasjoner på Romerike.

En fagkomite vil innstille søknadene, stiftelsen vil beslutte tildelingene. Stiftelsen består av representanter fra OsloMet, Institutt for produktdesign, studentene, Kunnskapsbyen Lillestrøm, samt politikk og næringsliv.

Tilleggsinformasjon

1. Generelt

Det gjøres oppmerksom på at stipendordningen er ment som et tilskudd til andre eksisterende prosjekter for å fremme kvalitet, engasjement, samarbeid med næringsliv og andre designfremmende tiltak. En vil derfor ikke bare se på egenutvikling, men også hvorledes kunnskap kommer andre til gode.

2. Krav til søker

Det er ulike søknadskategorier (jamfør utdraget fra vedtektene §1) og søker må dokumentere at hen tilhører en av disse gruppene.

3. Krav til søknaden

Søknaden skal minst inneholde en beskrivelse av hvilken gruppe søkere søker(e) tilhører, søkerens bakgrunn og erfaring, samt en konkretisering av følgende:

 • Prosjektbeskrivelse og læringsmål for prosjektet

 • Samarbeidspartnere/bedrift/studiested

 • Budsjett og tidsplan

 • Navn på kontakt i partnerbedrift eller studiested

For utplasseringssøknader gjelder at søker må etablere / ha ett etablert samarbeid med en bedrift som for eksempel oppfyller en av følgende:

 • Regional tilknytning

 • Bedrift i utland med relevant kompetanse

 • Norsk bedrift med avdeling/partner i utlandet

4. Etterarbeid

Stipendmottagere skal overlevere en prosjektrapport. Prosjektrapporten skal fungere som en beretning om stipendets anvendelse til stiftelsens styre. Det forventes at stipendmottakere holder et foredrag/presentasjon eller liknende som kan komme studenter ved produktdesignstudiet på OsloMet til gode. Rapporteringsfrist for søkere er senest en måned etter prosjektslutt og senest 1. september. Utsettelse utover 1. september må søkes om til styret.

Det vises her også til vedtektene §4 annet ledd som bestemmer følgende:

"Den som er tildelt stipend fra stiftelsen er forpliktet til å sende til stiftelsens styre en beretning om stipendets anvendelse og om den foretatte studiereise, kurs eller spesielle formål, mv herunder dokumentasjon på nevnte. Dersom slik beretning ikke sendes inn eller en slik beretning ikke er tilfredsstillende for styret innen en av styret angitt frist, kan stipendet kreves tilbakebetalt. Stipend kan ikke rettsgyldig overdras eller pantsettes."

5. Publisering

Stiftelsen vil forsøke å få publisitet om de arbeidene som stipendmottakerne har gjort, samt designarbeid generelt, og det forutsettes at stipendmottakerne vil medvirke til dette. Stiftelsen får ikke noen eier- eller bruksrettigheter som følge av stipendet.

6. Ytterligere informasjon

Stipendet ble utdelt for første gang ut i 2011.

Tidligere vinnere

2023

 • Alex Talyor - studietur til A MAZE i Berlin 2024

 • Julianne Pheng - "research and work with an anti-littering project"

 • Terese Pauli Svendsen – støtte til utvikling av kjøkkensett i forbindelse med bacheloroppgave

 • Elijah Opdal - støtte til masteroppgave om massetilpasning innen industri

 • Håkon Kinn - støtte til utforskning på hvordan vi kan utnytte treressurser bedre enn i dag

2022

 • Anders Døviken og Jørgen Wallerud - støtte til utvikling av prototype av protese

 • Ane Dreyer Hensley - utvikling og eksperimentering av emballasje i biomaterialer

 • Kuriøs Studio - kommersialiseringsprosjekt med fokus på stolen JOMO

 • Simona Brozmanova - støtte til studietur til Barcelona

 • Elijah Opdal - støtte til deltakelse på kurs i 3D-modellering i Rhonoceros, og parametrisk design i Grasshopper, og rendering i Keyshot

 • Leah Wilse - støtte til studietur til New Design School i St. Pölten