Blakerstiftelsen | Legater | Kån og stipend | Semesterstart - Student

Blakerstiftelsen

Blakerstiftelsen

Stiftelsen Blaker Studenthjem deler ut stipend innenfor området produktdesign.

Søknad

Søknadsskjema til Blakerstiftelsen. 

Søknadsfrist 1. november.
Send søknaden din hit: blakerstiftelsen@oslomet.no

§1 (utdrag):

”Stiftelsen Blaker Studenthjem har til formål å gi [1] individuelle tilskudd (stipend) til studiereiser og kurs, samt utplasseringer, for enkeltelever ved OsloMet, lokalisert på Romerike, innenfor design og forming. Tilsvarende kan det gis [2] individuelle stipend til utenlandske studenter for hospitering ved OsloMet, lokalisert på Romerike, og [3] stipend til studiereiser og kurs til tidligere elever av Statens lærerhøgskole i forming, Blaker.

Studiereisene og kursenes formål skal være å bidra til nevntes utdanning og videreutvikling i fagene design og forming, mens utplasseringene særlig skal ha som formål å utvikle og beholde et regionalt samarbeid med bedrifter og institusjoner særlig i regionen Romerike til fremme av fagene både innenfor nevnte og generelt. Hospiteringene for utenlandske studenter skal særlig brukes til å få internasjonale impulser til elevene, skolen og regionen.”

Les vedtektene for Blakerstiftelsen

Det legges opp til tildelinger opp til NOK 10.000, med unntak av et mulig arbeids- og utvekslingsstipend for en utenlandsk doktorgradsstudent hvor beløpet er inntil NOK 40.000. Totalt beløp utdelt antas å bli NOK 100.000.

Det bemerkes at utplasseringene ikke trenger å være knyttet til bedrifter / organisasjoner på Romerike.

En fagkomite vil innstille søknadene, stiftelsen vil beslutte tildelingene. Stiftelsen består av representanter fra OsloMet avd. for produktdesign, studentene, Kunnskapsbyen Lillestrøm, samt politikk og næringsliv.

Tilleggsinformasjon

1. Generelt

Det gjøres oppmerksom på at stipendordningen er ment som et tilskudd til andre eksisterende prosjekter for å fremme kvalitet, engasjement, samarbeid med næringsliv og andre designfremmende tiltak. En vil derfor ikke bare se på egenutvikling, men også hvorledes kunnskap kommer andre til gode.

2. Krav til søker

Det er ulike søknadskategorier (jf utdraget fra vedtektene §1) og søker må dokumentere at han/henne tilhører en av disse gruppene.

3. Krav til søknaden

Søknaden skal minst inneholde en beskrivelse av hva hvilken gruppe søkere søker tilhører, søkerens bakgrunn og erfaring, samt en konkretisering av følgende:

 • Prosjektbeskrivelse og læringsmål for prosjektet
 • Samarbeidspartnere/bedrift/studiested
 • Budsjett og tidsplan
 • Navn på kontakt i partnerbedrift eller studiested

For utplasseringssøknader gjelder at søker må etablere / ha ett etablert samarbeid med en bedrift som for eksempel oppfyller en av følgende:

 • Regional tilknytning
 • Bedrift i utland med relevant kompetanse
 • Norsk bedrift med avdeling/partner i utlandet

4. Etterarbeid

Det forventes at stipendmottakere holder et foredrag/presentasjon på Kunnskapsbyens Hus eller OsloMet på Kjeller ved Lillestrøm (stedet bestemmes senere) ved overlevering av prosjektrapport. Prosjektrapporten skal fungere som en beretning om stipendets anvendelse til stiftelsens styre.

Det vises her også til vedtektene §4 annet ledd som bestemmer følgende:

"Den som er tildelt stipend fra stiftelsen er forpliktet til å sende til stiftelsens styre en beretning om stipendets anvendelse og om den foretatte studiereise, kurs eller spesielle formål, mv herunder dokumentasjon på nevnte. Dersom slik beretning ikke sendes inn eller en slik beretning ikke er tilfredsstillende for styret innen en av styret angitt frist, kan stipendet kreves tilbakebetalt. Stipend kan ikke rettsgyldig overdras eller pantsettes.

Stiftelsen vil følgelig følge opp dette."

5. Publisering

Stiftelsen vil forsøke å få publisitet om de arbeidene som stipendmottakerne har gjort, samt designarbeid generelt, og det forutsettes at stipendmottakerne vil medvirke til dette i forbindelse med den foredrag / presentasjon som er omtalt ovenfor. Stiftelsen får ikke noen eier- eller bruksrettigheter som følge av stipendet.

6. Ytterligere informasjon

Stipendet ble utdelt for første gang ut i 2011.

Tidligere vinnere

 • Strek Desin Collective: reisestipend til møbelmessen Salone del Mobile i Milano 2011
 • Knut Håkon Breivik: reisestipend til praksisplass hos Eker Design.
 • Anneli Hoel Fjærli, Caroline Olsson og Sara Gressberg: reisestipend til møbelmessen Salone del Mobile i Milano 2012
 • Nicolai Gulliksen: Stipend for deltakelse på utstillingen Meet My Project i Paris 2012
 • Gina Elisabet Heltorp Andersen får stipend for å reise til messe i Stockholm i februar 2013.
 • Anniken Maana får stipend for å reise til messe i Stockholm i februar 2013.
 • Yi-Nung WU får stipend for å reise til Milano i april 2013 -
 • Jan Kristian Strømsnes, Jorick Cornelis Zwart, Jørn Tarald Högström (Stolt design) får stipend for å reise til messe i Stockholm - Formex interiör och designmesse (17-20 januar 2013).
 • Caroline Olsson får stipend for å reise til messe i Milano
 • Petter Skogstad får stipend for å delta i et matdesignprosjekt i Tokyo.
 • Ane Domaas får stipend for å dra på Salone del Mobile i Milano.
 • Kathrine Høgh får stipend for å dra på Salone del Mobile  i Milano.
 • Karen Haugli får stipend for å dekke nødvendige reiseutgifter I forbindelse med MA-oppgaven.
 • Ellen Fullumoen får stipend for å foreta nødvendig reise til Sverige i forbindelse med MA-prosjektet sitt.
 • Lene Kilde får stipend for å reise til Uganda for å arbeide videre med sitt Master-prosjekt.

Stiftelsens styre vil uansett stille seg fritt innenfor de rammer som vedtektene oppstiller.