Vedtekter | Blakerstiftelsen | Legater | Lån og stipend | Semesterstart - Student

Navigasjonsmeny

Blakerstiftelsens vedtekter

Blakerstiftelsens vedtekter

Vedtekter for stiftelsen Blaker studenthjem.

§1

Stiftelsen Blaker Studenthjem har til formål å gi individuelle tilskudd (stipend) til prosjektstøtte, studiereiser og kurs, samt utplasseringer, for studenter og tidligere studenter ved OsloMet lokalisert på Romerike, innenfor design og forming. Tilsvarende kan det gis individuelle stipend til utenlandske studenter for hospitering ved OsloMet lokalisert på Romerike, og stipend til studiereiser og kurs til tidligere studenter av Statens lærerhøgskole i forming, Blaker.

Prosjektstøtten, studiereisene og kursenes formål skal være å bidra til nevntes utdanning og videreutvikling i fagene design og forming, mens utplasseringene særlig skal ha som formål å utvikle og beholde et regionalt samarbeid med bedrifter og institusjoner særlig i regionen Romerike til fremme av fagene både innenfor nevnte og generelt. Hospiteringene for utenlandske studenter skal særlig brukes til å få internasjonale impulser til studentene, skolen og regionen.

Stiftelsen kan yte bidrag til spesielle formål eller konkurranser som settes i verk til fremme av fagene, samt for sistnevnte formål samarbeide med offentlige og private institusjoner.

§2

Stiftelsens grunnkapital er NOK 1.000.000. Grunnkapitalen tilhører stiftelsen og skal forvaltes konservativt og i likvide midler. Stiftelsens midler kan ikke pantsettes eller lånes ut, med eller uten sikkerhet. Grunnkapitalen skal også kunne brukes til utdelinger, begrenset til NOK 50.000 av grunnkapitalen per år.

§3

Stiftelsen ledes av et styre på 3-5 medlemmer. Styret skal tilstrebe å ha representanter fra nåværende eller tidligere studenter (1), OsloMet (1), Kunnskapsbyen Lillestrøm (1), politikk og næringsliv (1-2). Om styret kun har tre medlemmer velges det i tillegg en varamedlem.

Stiftelsens styre oppnevnes for en periode på to år, hvorav halvparten er på valg annethvert år. Medlemmene kan gjenvelges. Styret er selvsupplerende. Det utbetales ikke styregodtgjørelse.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret velger selv sin styreleder. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

Styrelederen foretar den daglige ledelsen av stiftelsen om styret ikke beslutter at det skal engasjeres en styresekretær til dette formål. Innkalling til styremøter skjer skriftlig eller elektronisk fra styrelederen.

Styrets leder, sammen med ett styremedlem, forplikter fondet med sin underskrift. Stiftelsens forretningsfører kan ikke være medlem av styret. Forretningsføreren kan innkalles til styremøtene, og har da tale- og forslagsrett.

Styret beslutter utdeling av minst ett stipend minst en gang hvert år, til ivaretakelse av stiftelsens formål.

§4

Stiftelsens styre skal ved annonser i relevant presse, oppslag eller fagtidsskrift oppfordre interesserte søkere til å sende inn en begrunnet søknad om stipend.

Den som er tildelt stipend fra stiftelsen er forpliktet til å sende til stiftelsens styre en beretning om stipendets anvendelse og om den foretatte studiereise, kurs eller spesielle formål, mv herunder dokumentasjon på nevnte. Dersom slik beretning ikke sendes inn eller en slik beretning ikke er tilfredsstillende for styret innen en av styret angitt frist, kan stipendet kreves tilbakebetalt. Stipend kan ikke rettsgyldig overdras eller pantsettes.

§5

Styret er ansvarlig for at det hvert år utarbeides årsmelding med regnskap innen 31. mars. Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor.

§6

Styret kan med 2/3 flertall endre vedtektene eller omdanne denne forutsatt at endringen og/eller omdanningen godkjennes av offentlig instans i henhold til lov om stiftelser.