Taushetsplikt | Regelverk - Student

Taushetsplikt

Taushetsplikt

Som student ved OsloMet kan du gjennom dine studier få kjennskap til taushetsbelagt informasjon. Når du semesterregistrerer deg i Studentweb bekrefter du at du er klar over at denne taushetsplikten. Krenkelse av en lovbestemt taushetsplikt kan straffes med bøter eller fengsel (Straffeloven § 209). Taushetsplikten gjelder til enhver tid, også i fritiden og etter at du er ferdig med studiene.

Hva innebærer taushetsplikten?

Universitetet behandler en rekke typer personlig informasjon, og informasjon om tekniske systemer og rutiner, drifts- og forretningshemmeligheter. Hvis du i løpet av studiene dine ved OsloMet får kjennskap til denne informasjonen, må du ikke bruke, utlevere eller gjøre den tilgjengelig for interne eller eksterne uvedkommende. Du må heller ikke bruke informasjonen til andre formål enn de oppgavene du er pålagt av OsloMet.

Hvilke lover følger taushetsplikten?

Universitets- og høgskoleloven §4-6: Studentenes taushetsplikt

Hvis du i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har du taushetsplikt etter gjeldende regler.

Helsepersonelloven

Hvis du jobber som helsepersonell gjennom OsloMet, skal du hindre at andre får tilgang til opplysninger om andre menneskers legems- eller sykdomsforhold, eller annen personlig informasjon som du får vite om i din rolle som helsepersonell (§21).

Dersom du jobber med elektronisk bearbeiding av taushetsbelagte opplysninger ved OsloMet, gjelder den samme taushetsplikten (§ 25). Taushetsplikten gjelder også for personell i pasientadministrasjon (§ 26).

Forvaltningsloven §13

Hvis du utfører tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan, har du ansvar for å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til taushetsbelagt informasjon. Eksempler på dette kan være:

  • Noens personlige informasjon.
  • Tekniske innretninger og fremgangsmåter, og drifts- eller forretningsforhold som det er viktig å holde hemmelig på grunn av konkurranse.

Se Lovdata sine nettsider for mer info om lovene.

Forvaltningsloven §13e

Dersom du utfører en tjeneste eller et arbeid i forbindelse med en forskningsoppgave som et forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller gitt opplysninger underlagt taushetsplikt, må du hindre at andre får tilgang eller kjennskap til:

  1. Opplysninger som følger taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan.
  2. Opplysninger som i forbindelse med forskningsarbeidet er mottatt fra private under taushetsløfte.
  3. Opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til OsloMet som har formidlet deres kontakt med forskeren.

Spesialisthelsetjenesteloven §-6-1

Dersom du utfører tjenester eller arbeid for en helseinstitusjon som følger Spesialisthelsetjenesteloven, har du taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13-13e. Taushetsplikten gjelder også pasientens fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Du kan likevel gi ut opplysninger om pasientens oppholdssted når det er klart at det ikke vil skade tilliten til helseinstitusjonen.

Straffeloven §209

Dersom du forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikten som følger arbeidet du gjør gjennom OsloMet, straffes du med bøter eller fengsel inntil ett år. Hvis du begår taushetsbrudd for å skaffe deg eller andre en konkurransefordel, eller utnytter den for å få opplysninger som følger taushetsplikten, kan du bli dømt til fengsel i inntil tre år. Dette rammer også blant annet taushetsbrudd etter at du har avsluttet tjenesten, eller har sluttet å jobbe ved OsloMet.