Programplan forKunst og håndverk 1 for 5.-10. trinn i grunnskolen

Innledning

Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010, nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn og programplan for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fastsatt av avdelingsstyret 6. mai 2010.

Målgruppe

Faget er en del av studietilbudet for studenter ved grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Opptakskrav

Ved utlysning for eksterne søkere kreves bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.  Ved særskilt søknad til Kunst og håndverk 2, 5.-10. trinn må søkeren ha fullført og bestått Kunst og håndverk 1, 5.-10. trinn , eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Se emneplanen som er tilknyttet studiet.

Innhold og oppbygging

unst og håndverk er et allmenndannende fag, der kunnskap bygges gjennom praktisk estetisk skapende handling og kritisk refleksjon. Faget er forankret i menneskets skapende arbeid med visuell og materiell kultur. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne utvikles i møtet mellom eget skapende arbeid, grunnskolens praksis og teoretiske kunnskaper og referanser.

Kunst og håndverk er bygget opp av tre emner: ett emne på 30 studiepoeng og to emner på 15 studiepoeng. Minste kompetansegivende enhet for dette faget er 30 studiepoeng. Planen omfatter studieenhetene Kunst og Håndverk 1 (30 studiepoeng i høstsemesteret) og Kunst og håndverk 2 (30 studiepoeng i vårsemesteret organisert som to emner á 15 studiepoeng).

Løper over flere semestre Obligatorisk emne Valgfritt emne
1. studieår
1. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Faget er delt inn i hovedområdene bilde, skulptur, design og arkitektur. Studentene utvikler ferdigheter og kunnskaper om hovedområdene gjennom varierte arbeidsmåter med materialer, teknikker og estetiske virkemidler. Dette utgjør hovedtyngden i faget. Refleksjon og problematisering over egne og andres prosesser, erfaringer og produkter skal utvikle praktisk, estetisk og didaktisk kunnskap og forståelse.

Fagdidaktikk er en integrert del av arbeidet i faget. Studentene styrkes i utviklingen av egen undervisnings- og veiledningskompetanse, og får erfaring med varierte undervisningsmetoder og ulike vurderingsformer som støtter elevers læring fra 5. til 10. trinn. Utvikling av digital kompetanse, som billedbehandling og fotomontasje, inngår i undervisningen. Studenten skal kunne bruke gjeldende læreplan for Kunst og håndverk for 5.-10. trinn og kunne skape et læringsmiljø som stimulerer til opplevelse, utfoldelse og refleksjon.

Emneperiodene innebærer øvelser i ulike kunnskaps- og ferdighetsområder. Studenten får erfare systematiske, analytiske og mer spontane og intuitive måter å arbeide på. Ulike innfallsvinkler til arbeidet gir studentene variert erfaring med kreative og skapende prosesser. Det knyttes veiledning til arbeidet gjennom studiet.

Faginnholdet knyttes til kunst- og formuttrykk fra ulike tidsepoker og kulturer. I kunst og håndverk inngår det flerkulturelle perspektivet, og fagets flerfaglige muligheter synliggjøres og drøftes. Undervisningen vil sikre et likestillingsperspektiv, og arbeidet tilrettelegges ut fra den enkeltes og elevgruppens forutsetninger.

Ut fra fagets egenart skal studentene bruke de grunnleggende ferdighetene. Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy som en integrert del av arbeidet med kunst og håndverk.

Forskningsbasen i faget omfatter det estetisk utøvende feltet, det fagdidaktiske feltet, og sammenhengen mellom disse. Den forskningsbaserte undervisningen styrkes ved at vi har et godt samarbeid med landets viktigste kunst- og kulturinstitusjoner, som finnes i høgskolens nærmiljø.

Studietur

For Kunst og håndverk 2 vil det bli arrangert studietur til et aktuelt europeisk kultursted.

Studieturen er å betrakte som en faglig aktivitet med krav om deltakelse. Studenter som ikke har anledning til å delta på studieturen, vil få et alternativt arbeidskrav.

Studieturen betales i sin helhet av studentene selv. Prisen vil variere etter studentenes valg av reisemåte og overnatting.

Praksisstudier

Praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningene er veiledet og går over fire studieår. For nærmere informasjon om praksisopplæringen, se plan for praksisopplæring i grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn. For å sikre progresjon i praksisopplæringen er det beskrevet profesjonstemaer for de ulike studieårene. Videreutdanningsstudenter har ikke veiledet praksis, men kan ha praksisrelaterte arbeidskrav.

Internasjonalisering

Det internasjonale perspektivet i faget blir ivaretatt gjennom kunstens og kulturens felleskulturelle vesen. Studentene vil gjennom studiet møte eksempler på kunst, design, arkitektur og håndverk fra hele verden. Studenter i grunnskolelærerutdanningen kan se programplanens generelle del for informasjon om internasjonal utveksling. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til internasjonal koordinator.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskravene er knyttet til de tre emnene og har praktiske, estetiske, teoretiske og fagdidaktiske komponenter. Arbeidskravene spesifiseres i de oppgavene som inngår i studiets tre emner.

Studentene fører logg med tekstlig og visuelt materiale fra undervisning og veiledning gjennom hele studieåret, der egne arbeidsprosesser og faglige valg dokumenteres. Loggen inngår som en del av prosessen med arbeidskravene og innleveres i forbindelse med avsluttende vurdering av de tre emnene. Arbeidskravene som inngår i faget er sentrale for studentens faglige utvikling og nødvendige for å vurdere oppnåelse av læringsutbyttene.

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget innleveringsfrist inntil to uker etter opprinnelig dato. Studenter må da selv ta kontakt med faglærer for ny avtale om innlevering av det aktuelle arbeidskravet.

Arbeidskrav vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv ta kontakt med faglærer for ny avtale om innlevering av det aktuelle arbeidskravet. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

Deltakelse i innføringer, øvelser, veiledning og framlegg gjennom studieåret er viktig for utvikling av kunnskap og forståelse i fagets praktiske, estetiske, didaktiske og teoretiske grunnlag. Deltakelse er nødvendig for å kunne mestre arbeidskravene.

For å kunne gå opp til avsluttende eksamen i fagene i fjerde studieår, kreves det deltakelse på den obligatoriske profesjonsrekka «Like før¿». Profesjonsrekka gjennomføres på studentenes fellestid eller på tidspunkter utover tider for fagstudiene. Innhold og fokus vil kunne variere noe fra år til år, og blir gjort kjent på studentenes årsplan.

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav. Arbeidskravene vurderes for alle de tre emnene. Se den enkelte emneplan for nærmere beskrivelser av arbeidskrav og obligatoriske faglige aktiviteter.

Vurdering og sensur

Se emneplanen tilknyttet studiet for nærmere informasjon om eksamen.

Øvrig informasjon

Redaksjonelle endringer foretatt 30. juni 2014 Sist revidert av studieutvalget 2. september 2015 Gjeldende fra høstsemesteret 2015

Om programmet

Engelsk programnavn
Arts and Crafts 1, Grade 5-10
Gjelder fra
2018 HØST
Studiepoeng og omfang
30 studiepoeng, 1 semester
Timeplan
timeplan