EPN

Årsstudium i dokumentasjonsforvaltning Programplan

Engelsk programnavn
One Year Programme in Records Management
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
60 studiepoeng
Varighet
4 semestre
Programhistorikk

Innledning

Årsstudiet gir innsikt i sammenhenger mellom teknologi, mennesker og dokumentasjon. Studiet kvalifiserer til arbeid i alle virksomheter som skal håndtere informasjonsflyt og dokumentere aktiviteter, både i privat og offentlig sektor.

I første studieår lærer du om arkivvitenskapelige metoder og rettslige rammer for dokumentasjonsforvaltning/arkivdanning, dvs. for sikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av dokumentasjon som moderne organisasjoner trenger i sin virksomhet.

I andre studieår lærer du om prinsipper for digital dokumentasjonsforvaltning, utfordringer med å gjøre digitale dokumenter anvendelige og pålitelige over tid, og arkiv som samfunnsressurs og kulturarv gjennom danning og tilgjengeliggjøring.

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som enten har praktisk erfaring fra arkivfeltet eller fra saksbehandling, eller personer som fra før har høyere utdanning.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. For rangeringsregler vises det til forskrift om opptak til studier ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene i studiet er utformet i henhold til 1. syklus (bachelornivå) i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Kandidaten skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

En kandidat som fullfører årsstudium i dokumentasjonsforvaltning

 • forstår hvordan dokumentasjon blir skapt, vedlikeholdt og tilgjengeliggjort i offentlige og private virksomheter
 • forstår hvordan dokumentasjonsforvaltningen er en del av virksomhetsarkitekturen i organisasjoner
 • har god innsikt i regelverket som gjelder tilgang til informasjon og kjenner til øvrig relevant lovgivning som gjelder for virksomheter i Norge
 • har kunnskap om digital dokumentasjonsforvaltning og metoder for langtidsbevaring
 • har kunnskap om dokumentasjonens og arkivenes rolle i samfunnet
 • har kunnskap om norske og internasjonale tilnærminger til bevaring og kassasjon

Ferdigheter

En kandidat som fullfører årsstudium i dokumentasjonsforvaltning

 • kan muntlig og skriftlig formulere krav til en effektiv dokumentasjonsforvaltning
 • kan utføre dokumentasjonsoppgaver i tråd med norsk lovgiving
 • kan beskrive og analysere oppgaver og arbeidsprosesser
 • kan bruke funksjonsanalyse for å vurdere dokumentasjons- og bevaringsbehov gjennom hele livsløpet
 • har bestillerkompetanse for relevante datasystemer innenfor dokumentasjonsforvaltning
 • kan gjøre en bevarings- og kassasjonsvurdering
 • kan formidle arkivfaglig kunnskap i ulike sammenhenger

Generell kompetanse

En kandidat som fullfører årsstudium i dokumentasjonsforvaltning

 • kan arbeide i arkivsektoren på et arkivvitenskapelig grunnlag
 • kan delta i diskusjoner om dokumentasjonsforvaltning på et profesjonelt nivå
 • kan bruke faglige verktøy for å planlegge en virksomhets dokumentasjonsbehov
 • kan kommunisere og formidle arkivfaglige perspektiver i samvirke med andre yrkesgrupper
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

Innhold og oppbygging

Studiet består av fire emner á 15 studiepoeng som vist i oversikten nedenfor:

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

2. semester

2. studieår

3. semester

4. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet tilbys på deltid med ett emne per semester. Studiet er nettbasert. Studieformen er selvstudium kombinert med forhåndsinnspilte forelesninger og nettbaserte samlinger. Enkelte samlinger, blant annet oppstart av studiet, tilbys fysisk på OsloMet så vel som digitalt. Det anbefales å delta på samlingene, men det er ikke obligatorisk.

OsloMet bruker Canvas som læringsplattform. Canvas er en skybasert læringsplattform som åpner for studentaktive arbeids- og undervisningsformer, og er universitetets kommunikasjonskanal ut mot studentene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er et eller flere arbeidskrav i hvert emne. Arbeidskravene varierer mellom individuelle skriftlige oppgaver og gruppeoppgaver. Arbeidskravene er nærmere beskrevet under det enkelte emne. Arbeidskrav i hvert emne skal være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke godkjennes, har studenten rett til å levere forbedret versjon én gang innen angitt tidsfrist. Dersom arbeidskravet igjen ikke blir godkjent, mister studenten retten til å framstille seg til eksamen i det aktuelle emnet.

Vurdering og sensur

Vurdering og sensur skal foregå i samsvar med bestemmelsene om vurdering i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet. Studentene plikter å sette seg inn i gjeldende regler. Vurderingsformene i studiet varierer mellom skriftlige innleveringer som hjemmeeksamen og mappeeksamen, og skoleeksamen. Vurderingsform er nærmere beskrevet under det enkelte emne. En forutsetning for å kunne framstille seg til eksamen er at studenten har fått godkjent arbeidskrav.

Som vurderingsuttrykk brukes en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. Lov om universiteter og høyskoler § 3-9 (6). Det benyttes intern og ekstern sensor på hver eksamen. Studenter som har gyldig fravær på eksamen eller ikke består eksamen, har rett til ny/utsatt eksamen.

Studenten har rett til begrunnelse og rett til å klage på karakterfastsetting og/eller formelle feil ved eksamen, i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler §§ 5-2 og 5-3.