EPN

YLHOH2200 Mat, helse og helsefremmende aktiviteter i helse- og oppvekstyrker og opplæring Emneplan

Engelsk emnenavn
Food, health and health promotion activities
Studieprogram
Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag, heltid
Omfang
30 stp.
Studieår
2019/2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal utvikle kunnskap og ferdigheter knyttet til ernæring, kosthold, hygiene og fysisk aktivitet i det forebyggende helsearbeidet, og det fokuseres på anvendelse av ulike metoder og teknikker knyttet til opplæring i disse temaene. Det legges spesielt vekt på holdningsskapende arbeid i det 13-årige utdanningsløpet, og i de ulike helse- og oppvekstyrkene.

Emnet består av 30 studiepoeng med en fordeling på 13 studiepoeng  breddefag, 12 studiepoeng dybdefag og 5 studiepoeng profesjonsfag.

Forkunnskapskrav

Generelle opptakskrav for yrkesfaglærerutdanningen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap om sammenhengen mellom anatomi/fysiologi, kosthold, fysisk aktivitet og helse
 • har kunnskap om de ulike matvaregruppenes betydning i kostholdet
 • har kunnskap om matens og måltidets rolle i et sosialt og kulturelt perspektiv
 • har kunnskap om ulike sykdommer knyttet til fysisk aktivitet, mat og kosthold for ulike befolkningsgrupper
 • har kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet for ulike befolkningsgrupper
 • har kunnskap om mathygiene
 • har kunnskap om metoder som egner seg i opplæring i temaer innenfor emnet
 • har kunnskap om ulike former for vurdering

Ferdigheter

Studenten:

 • kan gi anbefalinger, veilede og tilrettelegge for et sunt kosthold og fysisk aktivitet for ulike målgrupper
 • kan lage trygg, bærekraftig og ernæringsmessig sunn mat
 • kan bruke måltidet som arena for kommunikasjon og samhandling
 • kunne vurdere hvordan mat og måltider kan bidra til å utvikle identitet, smak, toleranse og danning
 • kan bruke varierte undervisningsmetoder og gi tilbakemelding og vurdering som fremmer læring
 • kan ta i bruk ulike helsefremmende aktiviteter

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan planlegge, organisere og gjennomføre praktisk undervisning i kosthold og fysisk aktivitet, tilpasset ulike grupper og med henblikk på å ivareta religiøse, kulturelle, sosiale og etiske hensyn
 • kan anvende faglig kunnskap til planlegging av måltider og til praktisk matlaging 
 • kan vurdere, og være kritisk til reklame og informasjon fra media, basert på råd og anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet fra helsemyndigheter
 • kan forklare hvordan mat og måltider inngår i identitetsutvikling og sosialisering
 • har kunnskap om relevant forbrukerpolitikk og kulturelle og sosiale faktorer som påvirker mat- og måltidsmønster
 • kan drøfte særskilte utfordringer knyttet til undervisning og opplæring i kosthold og fysisk aktivitet
 • kan drøfte utviklingen innen kosthold og fysisk aktivitet i et historisk, kulturelt, økonomisk og globalt perspektiv

Innhold

Emnet omhandler kunnskap og ferdigheter om forebyggende helsearbeid knyttet til kosthold og fysisk aktivitet. Det vektlegges tiltak og aktiviteter som kan fremme menneskelig utvikling og mestring og som kan gi økt livskvalitet.

Temaer

 • kostregistrering og beregning
 • matvarekunnskap, matlagingsteknikker og mathygiene
 • ernæring (med spesialkost)
 • fordøyelsen og livsstilsykdommer knyttet til mat, kosthold og fysisk aktivitet
 • fysisk aktivitet og friluftsliv for ulike målgrupper
 • måltid, matkultur, norske og samiske mattradisjoner og nye trender
 • spisevaner og måltidsmønster i ulike sosiale grupper i ett flerkulturelt og religiøst perspektiv
 • mat, etikk og bærekraftighet
 • ulike undervisningsmetoder
 • vurdering

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet gjøres bruk av varierte undervisningsformer som dialogbasert undervisning, forelesninger, erfaringsdeling, prosessuell undervisning, individuelt arbeid, gruppeprosesser og gruppearbeid, praktisk undervisning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksis

 • pedagogisk praksisperiode 3, 10 dager pedagogisk praksis på ungdomstrinnet
 • 10 dager yrkesfaglig praksis

Arbeidskrav

 • Gruppebasert praktisk gjennomføring av undervisningsopplegg (90 minutter) innen temaet mat og helse, med vedlagt undervisningsplan. Arbeidskravet kan løses individuelt ved sykdom eller lignende, etter avtale med faglærer.
 • Individuell skriftlig oppgave knyttet til fysisk aktivitet og matens rolle i et etisk, kulturelt og sosialt perspektiv. Omfang 1600 ord (+/- 10 %) + litteraturliste og evt. vedlegg.
 • Muntlig rapport knyttet til pedagogisk praksis på ungdomstrinnet med fokus på vurdering og undervisningsmetoder. Omfang: ca 10 minutter

Alle arbeidskrav som er synliggjort i emnebeskrivelsene må være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Et ikke-godkjent arbeidskrav kan omarbeides og leveres til godkjenning ytterligere én gang. Ved manglende gjennomføring av praktisk undervisningsopplegg og deltakelse i gruppearbeid kan kompensasjon avtales med faglærer.  

Vurdering og eksamen

Praktisk eksamen i grupper à 3-4 studenter, varighet 30 minutter; med justerende individuell muntlig høring, varighet inntil 10 minutter per student. Karakteren kan justeres opp eller ned med 1 karakter. Studentene får endelig karakter på eksamen etter at alle i gruppa har gjennomført muntlig høring.

Ny og utsatt eksamen

 • Ved stryk (F) på praktisk gruppeeksamen kan studentene ikke ta den muntlige delen av eksamen, og ny/utsatt eksamen gjennomføres som en 3 dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen, omfang: 1200 (+/-10 %) + litteraturliste og evt. vedlegg. Ved ny og utsatt eksamen gjennomføres ikke muntlig som ved ordinær eksamen.
 • Ved stryk på kun individuell muntlig eksamen, vil studenten måtte gjennomføre ny og utsatt eksamen som en 3 dagers skriftlig hjemmeeksamen, omfang: 1200 (+/-10 %) + litteraturliste og evt. vedlegg. Den 3 dagers skriftlige hjemmeeksamenen vil være justerende med en karakter opp eller ned i forhold til den praktiske gruppeeksamenen.
 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt kun til skriftlig praktisk gruppeeksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer eksamensordning og studiekvalitet og skriver tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert 3. år.