EPN

YLHOH2000 Forebyggende helsearbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Preventative Health Care and Health Promotion
Studieprogram
Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag, heltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2019/2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet presenterer ulike innfallsvinkler og tilnærminger til helse, sykdom og forebyggende helsearbeid. Dagens helse- og omsorgsutfordringer settes inn i en bred samfunnsmessig, historisk og global kontekst, og det drøftes hvordan utfordringene kan møtes og/eller forebygges. Fokus settes på særskilte helseutfordringer som yrkesutøvere i helse- og oppvekstfag kan møte i sin yrkesutøvelse. Ulike teorier om læring, læreprosesser og tilpasset opplæring danner grunnlag for å kunne gi en helhetlig og relevant yrkesopplæring.

Emnet består av 15 studiepoeng med en fordeling på 4 studiepoeng  breddefag, 6 studiepoeng dybdefag og 5 studiepoeng profesjonsfag

Forkunnskapskrav

Generelle opptakskrav for yrkesfaglærerutdanningen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kunnskap

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om dagens helseutfordringer, og kan sette disse inn i et samfunnsmessig, historisk og globalt perspektiv
 • har kunnskap om sentrale helseutfordringer innen eget primæryrke
 • har grunnleggende kunnskap om ulike tilnærminger, arenaer, og strategier innen forebyggende helsearbeid i skole og arbeidsliv

Har kunnskap om forebygging av psykiske plager og lidelser, samt hjelpetilbud innen psykisk helsevern:

 • Har kunnskap om læring og om ulike læringsteorier som kan anvendes i opplæring av yrkesutøvere.
 • Har kunnskap om yrkesdidaktikk som kan bidra til å legge til rette for en helhetlig og meningsfull yrkesopplæring.

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere aktuelle arenaer og samarbeidspartnere for yrkesutøvere innen helse- og oppvekstfagene
 • kan orientere seg i og anvende forskning som omhandler helseatferd, livsstil, livsløp og forebyggende helsearbeid
 • kan orientere seg i aktuelle dokumenter som legger føringer for samfunnets helsepolitikk
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere relevant yrkesopplæring innen forebyggende helsearbeid
 • kan legge til rette for tilpasset opplæring og differensierte læreprosesser i skole og arbeidsliv

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte ulike helseforståelser, og vurdere hvilken betydning hver enkelt av disse har for tilnærmingen til helse og sykdom
 • kan forklare begrepet folkehelse og drøfte ulike ideologiske tilnærminger til forebyggende helsearbeid
 • kan identifisere og drøfte ulike faktorer som fremmer helse og forebygger sykdom
 • kan drøfte sammenhenger mellom verdier og kulturelle og samfunnsmessige forhold som kan påvirke fysisk og psykisk helse
 • kan analysere og være kritisk til reklame og markedsføring rettet mot helse
 • kan drøfte hvordan en kan legge til rette for en relevant og helhetlig opplæring knyttet til aktuelle læringsteorier

Innhold

Emnets innhold belyser grunnleggende forhold knyttet til helseforståelse og forebyggende helsearbeid. Temaene belyses både i et individ-, et samfunns- og et yrkesperspektiv. Som forutsetning for å utvikle en meningsfylt yrkesopplæring, settes fokus på yrkesdidaktikk, læringsteorier og tilpasset opplæring.

Temaer

 • Helseforståelse.
 • Helsepolitikk.
 • Folkehelse og forebyggende helsearbeid.
 • Sammenhenger mellom helse, livsstil, miljø og samfunn.
 • Fremstilling av helse i media.
 • Helseforskning, helseopplysning, informasjon og reklame.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Læring og læringsteorier.
 • Yrkesdidaktikk.
 • Tilpasset opplæring.

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet gjøres bruk av varierte undervisningsformer som forelesning med dialog, klassediskusjoner, gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksis

 • Pedagogisk praksisperiode 2, 20 dager pedagogisk praksis for heltid
 • Fem dager yrkesfaglig praksis for hel- og deltid

Arbeidskrav

 • Individuelt muntlig fremlegg, 15 minutter, om relevant og meningsfull yrkesopplæring innen helse- og oppvekstyrkene, knyttet til læringsteori.   

Alle arbeidskrav som er synliggjort i emnebeskrivelsene må være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering én gang innen ordinær eksamen. Studenten får til sammen to forsøk ved hvert arbeidskrav. Ved sykdom eller lignende kan kompensasjon avtales med faglærer.  

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig prosjekteksamen uten tilsyn, knyttet til yrkespraksis. Omhandler utfordringer i forebyggende helsearbeid innen eget primæryrke, med refleksjon over utfordringer og muligheter knyttet til yrkesrettet opplæring i forebyggende helsearbeid. Omfang: 4000 ord (+/- 10 prosent).

Ny og utsatt eksamen

 • Prosjektrapporten kan omarbeides 1 gang ved ny og utsatt eksamen.
 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer eksamensordning og studiekvalitet og skriver tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert 3. år.