Emneplan forYLBA3100 Læreren og fagarbeideren i forhold til studiets helhetlige kompetansemål

Innledning

Emnet omfatter alle kompetansemålene innen profesjonsfaget og yrkesfaget og skal gi oversikt over studentens helhetlige kompetanse ved slutten av studiet.

Forkunnskapskrav

Før eksamen kan avlegges må emnene YLBA1000, YLBA1100, YLBA2000, YLBA2100, YLBA3000 være bestått.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak
 • kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv
 • har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag, og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8.-13. trinn)
 • har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper
 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8.-13.trinn)
 • behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer
 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • har innsikt i fellestrekk og ulikheter mellom de ulike yrkene innenfor eget programområde og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere

Innhold

Yrkesfag (YF) og profesjonsfag (PF):

 • Dokumentasjon av hjemmeeksamen (YF/PF)
 • Muntlig eksamen (YF/PF)
 • Didaktiske kategorier og modeller som ligger til grunn for å forstå læreprosesser (PF)
 • Yrkespedagogiske prinsipper og undervisningsprinsipper som nyttes til å planlegge og analysere læreprosesser (PF)
 • Kunnskapsområde og taksonominivå i forhold til undervisningsplanlegging og læreplananalyse (PF)
 • Den menneskelige faktor i opplæring, pedagogisk psykologi (PF)
 • Læringsteorier og læringsstrategier (PF)
 • Differensiering, tilpasset opplæring og sosialpedagogiske perspektiver (PF)
 • Særskilt tilrettelagt opplæring, spesialpedagogikk og individuelle opplæringsplaner (PF)
 • Utdanningsorganisasjoner, samt lover, forskrifter, læreplaner og andre styringsdokumenter fra myndigheter, og skolen som organisasjon (PF)
 • Læringsmiljø i skole og arbeidsliv og premisser for dette (PF/YF)
 • Samarbeid i skole og på arbeidsplass, og med omgivelsene (PF/YF)
 • Ledelse i skole og arbeidsplass med perspektiv på opplæring (PF/YF)
 • Bruk av IKT i yrkes- og samfunnsperspektiv (digital kompetanse) (PF/YF)
 • Opplæringssystemenes historie, nå situasjonen og fremtidsperspektiv (PF/YF)
 • Arbeidsmåter som er spesielt egnet for yrkene innen utdanningsprogrammet, yrkesforankring av opplæring, nøkkelkvalifikasjoner og entreprenørskap (PF/YF)
 • Systemforståelse og ta utgangspunkt i helhetlige systemer (PF/YF)
 • Miljøkonsekvenser av yrkesutøvelse, og bærekraftig utvikling (YF)
 • Forskrifter og faglig utførelse av arbeidet (YF)
 • Andre særegne trekk og utfordringer i bransjen (YF)

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer vil variere og velges ut fra kap. 6 med pedagogiske og/eller yrkesbasert forankring og begrunnelse.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Arbeidskrav 20 YF/PF Refleksjonsnotat med henvisning til helhetlige læringsutbyttebeskrivelsene i rammeplanen og programplanen

 •  Arbeidsform: omfang 2000-2500 ord. Refleksjonsnotatet danner grunnlaget for muntlig eksamen og må være innlevert og godkjent før studenten kan gå opp til muntlig. Studenten skal legge ved litteraturliste for hele studiet tilsvarende ca. 10800 sider (se avsnitt vedrørende arbeidskrav i programplandelen).

Krav til deltakelse

Det er 80 prosent oppmøteplikt på fellessamlinger og gruppesamlinger. Studenter med mer enn 20 prosent fravær fra faglige aktiviteter får ikke avlegge eksamen i pågående semester. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse. Gyldig fravær kan kompenseres etter avtale med den aktuelle faglæreren.  

Del 1 (bacheloroppgaven) på YLBA3900 må være bestått for å kunne ta eksamen i YLBA3100. Dette fordi vurderingsgrunnlaget i YLBA3900 også inngår i samme muntlige eksamen.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen. Ca. 45 minutter.

Eksamen tar utgangspunkt i innlevert og godkjent arbeidskrav 20, som danner grunnlaget for muntlig eksamen i emne 3100.

Ny og utsatt eksamen

 • Ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen
 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet . Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt til eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.

Om emnet

Engelsk emnenavn
The teacher and skilled workers relative the program's overall competence
Studieprogram
Høst: Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, nettbasert / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, desentralisert
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, nettbasert / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, desentralisert
Emnehistorikk